Rámec pre konanie maturitnej skúšky stanovuje Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - a upresňujúca vyhláška. V roku 2022 prestala platiť pôvodná vyhláška Vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, ktorá bola nahradená Vyhláškou 224/2022 Z. z. o strednej škole

Všetci maturanti si do 30. septembra 2023 musia vypísať prihlášku na maturitnú skúšku a odovzdať ju svojmu triednemu učiteľovi. Ak žiak požaduje úľavy umožnené podľa § 16 Vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov, musí k prihláške priložiť žiadosť adresovanú riaditeľke školy, v ktorej špecifikuje zoznam požadovaných úľav a odborný posudok lekára, špeciálneho pedagóga alebo psychológa, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.

Do 15. októbra 2023 môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo spôsobu konania maturitnej skúšky. Po tomto termíne môže (ale nemusí) riaditeľka školy v osobitných prípadoch podľa zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov povoliť zmenu v prihláške; najneskôr však do 31. januára 2024. Odhlásenie predmetov, z ktorých žiak koná maturitnú skúšku dobrovoľne, žiak písomne oznámi riaditeľovi školy najneskôr do 31. marca 2024.

Štvorročné a osemročné štúdium

Na prihlášku uvedú žiaci štvorročného a osemročného uvedú

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk a
 • 2 voliteľné predmety.

Poradie predmetov na prihláške musí spĺňať tieto podmienky:

 1. na prvom mieste musí byť uvedený slovenský jazyk a literatúra - žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky,
 2. na druhom mieste musí byť uvedený cudzí jazyk na úrovni B2 - z tohto jazyka žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky,
 3. na treťom mieste prvý voliteľný predmet predmet,
 4. na štvrtom mieste druhý voliteľný predmet,
 5. na ďalších miestach prípadné dobrovoľné predmety.

Pre jeden z voliteľných predmetov (3. alebo 4. položka v zozname) musí platiť, že jeho súhrnná časová dotácia za celé štúdium musí byť aspoň 6 hodín (počítajú sa aj súvisiace semináre a cvičenia). Tretím predmetom už môže byť aj cudzí jazyk (predchádzajúca vyhláška to nedovoľovala).

Príklad: pre maturitu z informatiky sa sčítajú počty hodín za prvé tri ročníky: 2 hodiny v prvom ročníku + 1 hodina v druhom + 1 hodina v treťom. Tento počet nestačí na splnenie šesťhodinovej dotácie za štúdium, preto - ak má byť informatika na prihláške ako predmet so šesťhodinovou dotáciou - potrebuje žiak absolvovať aspoň 1 seminár z informatiky alebo programovanie s dotáciou 2 hodiny.

Voliteľné a dobrovoľné predmety musia byť také, ktoré žiak absolvoval počas štúdia a je z neho umožnená maturitná skúška. Zoznam týchto predmetov je v Prílohe č. 2 k vyhláške č. 224/2022 Z. z. Môže tu byť uvedený aj ďalší cudzí jazyk na úrovni B2 alebo B1, pričom z neho žiak absolvuje len ústnu časť maturitnej skúšky.

Päťročné bilingválne štúdium

Na prihlášku uvedú žiaci 4. ročníka bilingválneho štúdia povinne 2 predmety:

 1. na prvom mieste musí byť uvedený slovenský jazyk a literatúra - žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky,
 2. na druhom mieste musí byť uvedený anglický jazyk na úrovni C1 - z tohto jazyka žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.

 Žiaci 5. ročníka bilingválneho štúdia uvedú povinne 2 predmety a v prípade záujmu 2 až 5 voliteľných predmetov, ktoré spĺňajú podmienky:

 1. na tretie miesto prihlášky prvý voliteľný predmet,
 2. na štvrtom mieste druhý voliteľný predmet.
 3. na ďalších miestach dobrovoľný voliteľný predmet, resp. predmety.

Pre jeden z voliteľných predmetov (3. alebo 4. položka na prihláške) musí platiť, že jeho súhrnná časová dotácia za celé štúdium musí byť aspoň 6 hodín (počítajú sa aj súvisiace semináre a cvičenia). Tretím predmetom už môže byť aj cudzí jazyk (predchádzajúca vyhláška to nedovoľovala), a to na úrovni B2 alebo B1; samozrejme, môže byť aj na štvrtej pozícii.
Príklad: pre maturitu z informatiky sa sčítajú počty hodín za prvé tri ročníky: 2 hodiny v prvom ročníku + 1 hodina v druhom + 1 hodina v treťom. Tento počet nestačí na splnenie šesťhodinovej dotácie za štúdium, preto - ak má byť informatika na prihláške ako predmet so šesťhodinovou dotáciou - potrebuje žiak absolvovať aspoň 1 seminár z informatiky alebo programovanie s dotáciou 2 hodiny.


Termíny častí MS 2024

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2024 (utorok),
 • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2024 (streda),
 • matematika dňa 14. marca 2024 (štvrtok),
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2024 (piatok).

Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 12. apríl 2023 a 3. – 6. september 2024.

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024.

Ústna forma MS 2024

 • Pred začiatkom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa žiak päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na maturitnú skúšku.
 • Priebeh ústnej formy internej časti maturitnej skúšky je verejný.
 • V jeden deň možno vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky najviac z troch predmetov.
 • Maturitná skúška sa vykonáva v jazyku, v ktorom sa príslušný predmet vyučoval. Ak si žiak bilingválneho vzdelávania zvolí vykonanie externej časti maturitnej skúšky, vykonáva ho rovnakým spôsobom, ako žiak štúdia, ktoré sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Ak sa v bilingválnom vzdelávaní vyučuje predmet súčasne v dvoch vyučovacích jazykoch, maturitná skúška sa vykonáva v jazyku podľa školského vzdelávacieho programu.
 • V jednom vyučovacom dni možno pred jednou predmetovou maturitnou komisiou vyskúšať najviac 24 žiakov.
 • Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy č. 2. Ak ide o žiaka, ktorý je cudzincom, čas konania jednotlivých častí maturitnej skúšky sa upravuje podľa VI. časti prílohy č. 2.
 • Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.
 • Minimálny počet maturitných zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa použije iba jedenkrát v príslušnom dni a v jednej predmetovej maturitnej komisii v tej istej strednej škole.
 • Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sa zverejnia sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole.

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.