Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Výsledky prijímacích skúšok na osemročné štúdium

9máj 2016

Zápis

Vážení rodičia,

24. mája 2016 v kancelárii školy (č.530, V. poschodie) od 13.00 hod. do 15.00 hod.sa koná zápis prijatých žiakov na osemročné štúdium. Zákonný zástupca je povinný priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

V tento deň si môžete prísť pozrieť písomné práce z prijímacích skúšok a  zo slovenského jazyka: MAT - Mgr. Vlasta Slaziníková  (zástupkyňa riaditeľky školy), SJL - Mgr. Eva Kubalová (vyučujúca SJL) - kancelária  č. 505, V. poschodie.

V Čadci dňa 09. mája 2016

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy