Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Oznam pre účastníkov a členov odborných komisií 26. ročníka krajského kola Olympiády v anglickom jazyku

Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina, Vás pozývame na krajské kolo 26. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorú organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Súťaž sa koná dňa 10.02.2016 o 9.00 hod. v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie ...

Začiatok školského roku 2016/2017

Slávnostný začiatok školského roku 2016/2017 bude dňa 5. septembra 2016 (pondelok) pre všetky formy štúdia, t.j. bilingválne, 4- a 8-ročné štúdium o 10:00 hod. v aule hlavnej budovy školy.

Kritéria prijímacich skúšok v roku 2016 - osemročné štúdium

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z.o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

1)Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.

2) Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

Kritériá prijímacich skúšok v roku 2016 - štvorročné štúdium

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

 1. bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí ...

Dve percentá z dane

Vážení rodičia,
oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci aj v tomto školskom roku sprístupňuje svoje priestory a vyučovací proces pre záujemcov o 4-ročné gymnaziálne štúdium a 8-ročné gymnaziálne štúdium.

Študenti a pedagogickí zamestnanci školy v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 9. februára  2016 prevedú žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov priestormi školy, predstavia im vyučovanie v odborných, poloodborných, multimediálnych učebniach, v laboratóriách, ...

Maturita 2016 - termíny

 • 30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
   
 • 15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
   
 • 31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, ...

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Informatické a programátorské súťaže

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Oznam pre účastníkov a členov odborných komisií 26. ročníka krajského kola Olympiády v anglickom jazyku

07. február 2017

Oznam pre účastníkov a členov odborných komisií 26. ročníka krajského kola Olympiády v anglickom jazyku

Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina, Vás pozývame na krajské kolo 26. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorú organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Súťaž sa koná dňa 10.02.2016 o 9.00 hod. v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie ...

celý článok ...

Prihlášky na krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

07. február 2017

Prihlášky na krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Prihlášky na krajské kolo olympiády v anglickom jazyku môžete poslať jednou z nasledujúcich metód:

 1. poštou - opečiatkované a podpísané prihlášky pošlite na adresu:
  • Mgr. Renáta Marcová
  • zástupkyňa riaditeľky školy pre SABS

celý článok ...

Rozvrhy

29. august 2016

Rozvrhy

Od 5. septembra 2016 (pondelok) platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si jeho aktuálnu verziu.

celý článok ...

Inovovaný školský vzdelávací program

24. august 2016

Inovovaný školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana pre 4-ročné, 5-ročné a 8-ročné štúdium platný od 1.9.2016.

celý článok ...

Platba za stravné na september 2016

16. august 2016

Platba za stravné na september 2016

Milí stravníci, v našej školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov a autobusových kariet, ktoré nahradili stravné lístky. Tieto čipy a autobusové  karty je potrebné identifikovať v kancelárii školy a od 2.9.2016 v kancelárii Školskej jedálne.

celý článok ...

Začiatok školského roku 2016/2017

16. august 2016

Začiatok školského roku 2016/2017

Slávnostný začiatok školského roku 2016/2017 bude dňa 5. septembra 2016 (pondelok) pre všetky formy štúdia, t.j. bilingválne, 4- a 8-ročné štúdium o 10:00 hod. v aule hlavnej budovy školy.

celý článok ...

Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

03. august 2016

Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 5. septembra 2016 (t.j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

celý článok ...

Úradné hodiny počas prázdnin

06. júl 2016

Úradné hodiny počas prázdnin

V pracovných dňoch počas prázdnin - t.j. od 1. júla 2016 do 2. septembra 2016 - sú úradné hodiny školy pre verejnosť stanovené na 10.00 - 12.00 hod.

celý článok ...

Správa o hospodárení za rok 2015

14. jún 2016

Správa o hospodárení za rok 2015

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci je všeobecnovzdelávacia škola so 65-ročnou tradíciou. Ponúka žiakom tri formy štúdia, 4-ročné, 8-ročné  aj 5-ročné bilingválne štúdium. Súčasťou veľkého školského areálu je hlavná budova, 2 športové a 1 gymnastická telocvičňa, školská kuchyňa s jedálňou, budova bilingválnej sekcie, školský internát pre slovenských a zahraničných študentov, pre zahraničných lektorov s lôžkovou kapacitou 104 miest.

celý článok ...

Pozor!

10. jún 2016

Pozor!

Oznamujeme účastníkom letného jazykového kurzu, že kurz sa bude konať od 4. do 8. júla 2016 v čase od 8:00 hod BEZ možnosti ubytovania a stravy.

celý článok ...