Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Učebné plány

Aktualizovaný učebný plán pre päťročné štúdium - záväzný pre II. - V. ročník v školskom roku 2015/ 2016

13. október 2015

Aktualizovaný učebný plán pre päťročné štúdium - záväzný pre II. - V. ročník v školskom roku 2015/ 2016

Učebný plán k aktualizovanému školskému vzdelávaciemu programu. Učebný plán platí pre žiakov druhého až piateho ročníka päťročnej bilingválnej formy štúdia od 1.9 2015.

celý článok ...

Aktualizovaný učebný plán pre štvorročné štúdium - záväzný pre II. - IV. ročník v školskom roku 2015/ 2016

13. október 2015

Aktualizovaný učebný plán pre štvorročné štúdium - záväzný pre II. - IV. ročník v školskom roku 2015/ 2016

Učebný plán k aktualizovanému školskému vzdelávaciemu programu. Učebný plán platí pre žiakov druhého až štvrtého ročníka štvorročnej formy štúdia od 1.9 2015.

celý článok ...

Aktualizovaný učebný plán pre osemročné štúdium - záväzný pre Sekundu až Kvartu a Sextu až Oktávu v školskom roku 2015/ 2016

13. október 2015

Aktualizovaný učebný plán pre osemročné štúdium - záväzný pre Sekundu až Kvartu a Sextu až Oktávu v školskom roku 2015/ 2016

Učebný plán k aktualizovanému školskému vzdelávaciemu programu. Učebný plán platí pre žiakov Sekundy až Kvarty a Sexty až Oktávy osemročnej formy štúdia od 1.9 2015.

celý článok ...

Inovovaný učebný plán pre päťročné bilingválne štúdium

13. október 2015

Inovovaný učebný plán pre päťročné bilingválne štúdium
 • vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút
 • 2. vyučovací jazyk = ANJ
 • CUJ = FRJ, NEJ, RUJ
 • delenie žiakov na skupiny v 1., 2., 3. ročníku  sa realizuje v predmetoch druhý vyučovací jazyk, cudzí jazyk, biológia, chémia, fyzika, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika, informatika, telesná a športová výchova; v  4., 5. ročníku v predmetoch druhý vyučovací jazyk, cudzí jazyk,, telesná a športová výchova
 • delenie na skupiny v predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov
 • z dôvodu organizačno-personálneho zabezpečenia vyučovacieho procesu pri zmene počtu žiakov v triede a dodržaní podmienok iŠVP pre počty žiakova na informatike sa pri 2 hodinovej dotácií môže vyučovať jednu hodinu v slovenčine a druhú v anglickom jazyku dvoma vyučujúcimi

celý článok ...

Inovovaný učebný plán pre štvorročné štúdium

13. október 2015

Inovovaný učebný plán pre štvorročné štúdium
 • vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút
 • 1. CUJ (4 hod.) = ANJ; 2. CUJ (3 hod.) = FRJ, NEJ, RUJ
 • trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova,  telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení: BIO – 1. ročník, 2. ročník; CHE – 1. ročník, 2. ročník; FYZ – 1. ročník, 2. ročník
 • trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika (3.ročník), chémia (3.ročník), biológia (3.ročník), matematika (3.ročník)
 •  delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede; v predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov

celý článok ...

Inovovaný učebný plán pre osemročné štúdium

13. október 2015

Inovovaný učebný plán pre osemročné štúdium
 • vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút
 • 1. CUJ (4 hod.) = ANJ; 2. CUJ (3 hod.) = FRJ, NEJ, RUJ
 • trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova,  telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení: BIO – 5. ročník, 6.ročník; CHE – 3. ročník, 5. ročník, 6.ročník; FYZ – 4. ročník, 5. ročník, 6.ročník
 • trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika (7.ročník), chémia (7.ročník), biológia (7.ročník), matematika (7.ročník)

celý článok ...