Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Kritériá na prijatie žiakov do školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pre školský rok 2016/2017

20apríl 2016

 1. Žiaci, ktorí chcú byť ubytovaní v školskom internáte, musia podať žiadosť o ubytovanie do 31. mája 2016. V prípade doručenia žiadosti o prijatie po tomto termíne, bude žiak prijatý len v prípade nenaplnenia kapacity.
 2. Schválený počet prijatých žiakov do školského internátu pre školský rok 2016/2017 je 104 žiakov z toho 3 miesta sa rezervujú pre prestup žiaka na bilingválne štúdium počas školského roka.
 3. V prípade, že bude doručených viac žiadostí, ako je schválený počet prijatých žiakov do školského internátu pre školský rok 2016/2017, budú uchádzači prijímaní podľa týchto kritérií:
  1. prednostne budú prijatí žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v tomto poradí:

   a.1)   žiaci, ktorí sú prijatí do I. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017, bez rozdielu vzdialenosti do miesta bydliska,

   a.2)   ostatní žiaci podľa vzdialenosti školy od miesta bydliska, ktorí boli ubytovaní v školskom internáte v školskom roku 2015/2016 a nebolo im udelené výchovné opatrenie,

  2. žiaci iných stredných škôl podľa vzdialenosti od navštevovanej školy a miesta bydliska.

Zasadnutie prijímacej komisie pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční do 15.06.2016.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí do školského internátu pre školský rok 2016/2017 budú novým uchádzačom zaslané poštou po zasadnutí prijímacej komisie do 30.06.2016. Žiaci vyšších ročníkov si rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do školského internátu prevezmú osobne v kancelárií vedúcej vychovávateľky.

Kritéria na prijatie žiakov do školského internátu pre školský rok 2016/2017 boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa 19.04.2016.

V Čadci dňa 19.04.2016

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy