26. septembra oslávila Rada Európy so svojimi členskými štátmi už sedemnáste výročie Európskeho dňa jazykov. Jeho cieľom je, okrem iného, upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a prispieť tak k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia.

Do týchto osláv sa každoročne zapája aj naša škola. Všetci učitelia cudzích jazykov vytvorili zaujímavé aktivity a realizovali ich počas hodín anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka, ktoré majú naši študenti možnosť študovať.

eu den jazykov 2017

Napríklad na hodinách ruského jazyka študenti museli v zábavnej súťaži „S ruštinou do sveta“ odpovedať na otázky „Kde, s kým a ako?“, potom besedovali a snažili sa nájsť odpoveď na otázku „Je cudzí jazyk most alebo bariéra?“, či „Prečo a ako sa učíme cudzie jazyky?“.

eu den jazykov 2017

Na hodinách nemeckého jazyka sa zas mladší žiaci potrápil na výslovnosti jazykolamov  alebo sa učili krátke riekanky a hrali rôzne motivačné hry. Starší odpovedali na kvízové otázky, pantomimicky znázorňovali najznámejšie nemecké príslovia alebo sa naučili idiómy na tému „Láska“ a najpoužívanejšie anglicizmy, čiže anglické výrazy v nemčine.

Francúzštinári porovnávali vývoj francúzskeho jazyka s vývojom nášho materinského jazyka. Podnetnou bola určite aj návšteva KERICu, kde sa dohodlo na spolupráci a aktívnej účasti lektora z Francúzska na hodinách francúzštiny v bilingválnej sekcii našej školy.

Keďže anglický jazyk je povinný pre všetkých študentov, tvoria preto najpočetnejšiu skupinu. Medzi aktivity, ktoré  absolvovali mladší žiaci 8- ročného gymnázia,  patrilo napríklad zvládnutie vtipných  anglických  jazykolamov.  Iní študenti zas využili svoju kreativitu a herecké vlohy a zahrali rôzne situačné scénky, v ktorých znázorňovali turistov, ktorých dorozumievacím jazykom je práve angličtina. Iní využili slovnú zásobu v rôznych hrách, kde napríklad vysvetľovali význam slova inými slovami, ale bez použitia príbuzných slov. Alebo si osvojili anglické idiómy, spoznali ich pôvod a hľadali k nim slovenské ekvivalenty. Študenti piateho ročníka bilingválnej sekcie na hodinách konverzácie diskutovali a rozoberali literárne dielo „Pán Kaplan má svoju triedu rád“, ktorej humor spočíva práve v starostiach európskeho prisťahovalca do New Yorku pri učení sa anglického jazyka.  V mnohých skupinkách sa zas diskutovalo o dni jazykov, jeho logu, slogane alebo žiaci odpovedali na kvízové otázky.

eu den jazykov 2017

Všetky tieto aktivity nesporne prispeli k oživeniu hodín  cudzích jazykov. Žiaci sa nielen zabavili, ale sa aj veľa dozvedeli a získali nové poznatky. A tiež poukázali na jazykovú rozmanitosť Európy.