Milí študenti a rodičia!

Nový školský rok 2020/2021 začína 02.09.2020. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu a s rešpektovaním usmernení MŠVVaŠ bude náš spoločný 1. deň v škole iný, ako sme boli zvyknutí.

So svojimi triednymi učiteľmi sa stretnete pred hlavnou budovou školy alebo pred budovou bilingválnej sekcie (tak ako je uvedené v harmonograme), ktorí si Vás po odovzdaní vyplneného "Zdravotného dotazníka" (na stiahnutie: PDF, 427 kB) odvedú do tried. Žiakom prvého ročníka a Prímy A sa predstavia ich triedni učitelia a oboznámia ich s rozdelením do jednotlivých tried.

Do školy prídete podľa nižšie uvedeného harmonogramu:

Príma A + žiaci prvých ročníkov štvorročnej formy štúdia 9.00 hod. Hlavná budova školy
Žiaci prvých ročníkov päťročnej bilingválnej formy štúdia 9.00 hod. Budova bilingválnej sekcie
Sekunda A, Tercia A, Kvarta A, Kvinta A 9.30 hod. Hlavná budova školy
II.F, II.G 9.30 hod. Budova bilingválnej sekcie
II.C, II.D, II.E, Sexta A 9.40 hod. Hlavná budova školy
III.F, III.G 9.40 hod. Budova bilingválnej sekcie
III.C, III.D, III.E, Septima A 9.50 hod. Hlavná budova školy
IV.F, IV.G 9.50 hod. Budova bilingválnej sekcie
IV.C, IV.D, IV.E, Oktáva A 10.00 hod. Hlavná budova školy
V.F, V.G 10.00 hod. Budova bilingválnej sekcie

V tento deň budete mať 2 triednické hodiny, kde sa dozviete informácie o vyučovaní v ďalších dňoch, aktuálnych zmenách a usmerneniach v súvislosti s ochorením COVID-19.

Žiaľ, podľa usmernenia MŠVVaŠ rodičia od 02.09.2020 nemôžu vstúpiť do budovy školy či školského internátu po dobu platnosti dokumentu "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021", ktorý vydal MŠVVaŠ.

Zároveň Vám pripomínam, že okrem vyplneného dotazníka si so sebou nezabudnite priniesť 2 rúška a 1 balíček hygienických vreckoviek.

Verím, že i napriek istým obmedzeniam zvládneme tento školský rok bez problémov a bude pre nás všetkých úspešný.

Ak by sa do začiatku školského roka, teda do 02.09.2020, čokoľvek zmenilo, budeme Vás včas informovať.

Mgr. Ivana Zemiaková
zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť,
koordinátorka MS a T-9, administrátorka e-triednej knihy

PDF Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (427 kB) Platnosť dokumentu: od 02.09.2020