Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

13október 2015

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci aj v tomto školskom roku sprístupňuje svoje priestory a vyučovací proces pre záujemcov o 4-ročné gymnaziálne štúdium a 8-ročné gymnaziálne štúdium.

Študenti a pedagogickí zamestnanci školy v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 9. februára  2016 prevedú žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov priestormi školy, predstavia im vyučovanie v odborných, poloodborných, multimediálnych učebniach, v laboratóriách, možnosti školskej i mimoškolskej činnosti v špecializovaných miestnostiach ako je školská knižnica, konferenčná miestnosť, učebne IKT, učebne pre umenie a kultúru a iné vyučovacie predmety, ako aj rozsiahle priestory telovýchovného traktu školy s veľkou športovou telocvičňou pri hlavnej budove školy a pri bilingválnej sekcii, malou gymnastickou telocvičňou, pohybové štúdio a  posilňovňu. Prehliadka začína v aule školy a končí v školskej jedálni.

Počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ sa návštevníci priamo zúčastnia na vyučovacom procese. Prostredníctvom otvorených hodín zažijú autentické vyučovanie, oboznámia sa so školským vzdelávacím programom, možnosťami výberu voliteľných predmetov, zapájania sa do školských vzdelávacích i medzinárodných projektov, moderným jazykovým vzdelávaním s možnosťou účasti na jazykových a poznávacích pobytoch v zahraničí a bohatou  záujmovou a mimoškolskou  činnosťou.

Vedenie školy spolu s výchovnou poradkyňou ich oboznámi s podmienkami prijatia na štúdium, s termínmi podávania prihlášok a konania prijímacích skúšok.

V utorok 9. 2. 2016 v dopoludňajších hodinách od 9.00 hod. očakávame žiakov 9. ročníka  základných škôl a v popoludnajších hodinách od 15.00 hod. žiakov 5. ročníka základných škôl s ich rodičmi.