Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Kritéria prijímacich skúšok v roku 2016 - 7902 J gymnázium - osemročné štúdium

23február 2016

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z.o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

7902 J  Gymnázium - osemročné štúdium

1)Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.

2) Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

3) K bodovému zisku za prijímacie skúšky môžu žiaci získať bonus:

  1. 6 bodov, ak počas štúdia na ZŠ (druhý polrok 4. a prvý polrok 5. ročníka spolu) dosiahli výsledný prospech 1,00;
  2. 4 body, ak počas štúdia na ZŠ (druhý polrok 4. a prvý polrok 5. ročníka spolu) dosiahli vo výslednom prospechu iba jednu dvojku;
  3. 2 body, ak počas štúdia na ZŠ (druhý polrok 4. a prvý polrok 5. ročníka spolu) dosiahli vo výslednom prospechu dve dvojky;
  4. 5 bodov, ak počas štúdia na ZŠ (druhý polrok 4. a prvý polrok 5. ročníka spolu) boli víťazmi (1., 2. a 3. miesto) vedomostných súťaží* okresného alebo krajského kola.

(* Vedomostnými súťažami sú iba jazykové, matematické a prírodovedné súťaže.)

4) Prijatí budú uchádzači, ktorí získajú najvyšší celkový súčet bodov.

5) Pri rovnosti súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač:

  1. so  zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú   kritériám prijímacieho konania  (§ 67 ods. 3 cit. zákona),
  2. s vyšším súčtom bodov dosiahnutých z prijímacích skúšok,
  3. dosiahol lepšie výsledky vo vedomostných súťažiach.

 6) Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol     uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

 7) Dokladom o umiestnení v súťaži je kópia diplomu overená základnou školou a priložená k prihláške na štúdium.

 

 V Čadci dňa 22. februára 2016

 

 

Mgr. Ingrid Mikovčáková,
riaditeľka školy