Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Kritériá prijímacich skúšok v roku 2016 - 7902 J GYMNÁZIUM - štvorročné štúdium

23február 2016

v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

7902 J   gymnázium  ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

1. bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí podľa § 65 ods. 4 školského zákona  v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy (ZŠ) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

2. Ak počet uchádzačov spĺňajúcich kritérium z bodu 1) presiahne počet 72, v súlade s §65 ods. 3 školského zákona, budú uchádzači zoradení podľa celkového súčtu bodov získaných podľa kritérií:

a) priemerný prospech z vedomostných predmetov(vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia/ zemepis, matematika, fyzika, biológia/ prírodopis, chémia) v druhom polroku 8. ročníka ZŠ a prvom polroku 9. ročníka ZŠ(známky sa posudzujú za oba ročníky spolu) - maximálne 30 bodov

hodnotenie priemerného prospechu zo ZŠ

1,00 - 1,08       30 bodov                                             1,65 - 1,72          14 bodov

1,09 - 1,16       28 bodov                                             1,73 - 1,80          12 bodov

1,17 - 1,24       26 bodov                                             1,81 - 1,88          10 bodov

1,25 - 1,32       24 bodov                                             1,89 - 1,96            8 bodov

1,33 - 1,40       22 bodov                                             1,97 - 2,04            6 bodov

1,41 - 1,48       20 bodov                                             2,05 - 2,12            4 body

1,49 - 1,56       18 bodov                                             2,13 - 2,20            2 body

1,57 - 1,64       16 bodov                                             2,21 a viac            0 bodov

b) k bodovému zisku za prospech podľa bodu 2a) môže uchádzač získať za 8. a 9. ročník ZŠ bodový bonus:
  • 5 bodovak dosiahne najmenej 80 % úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ  v každom predmete samostatne,
  • 10 bodov – ak je úspešný riešiteľ slovenských alebo medzinárodných kôl vedomostných súťaží*
  • 6 bodovak je úspešný riešiteľ krajských kôl vedomostných súťaží* v 8. a 9. ročníku ZŠ,
  • 3 bodyak je víťaz (len 1., 2. a 3. miesto) okresných kôl vedomostných súťaží* v 8. a 9. ročníku ZŠ.

* Vedomostnými súťažami sú LEN olympiády zo SJL, cudzích jazykov, DEJ, GEG/ZEM, MAT, INF, FYZ, CHE a BIO/PRI.

3. Pri rovnosti súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač:

  1. so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 cit. zákona),
  2. s vyšším súčtom bodov dosiahnutých z prijímacích skúšok,
  3. dosiahol lepšie výsledky vo vedomostných súťažiach.

4. Žiaci,  ktorí konajú prijímacie skúšky môžu získať maximálne 30 bodov za prospech zo ZŠ (2. polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka ZŠ) podľa bodu 2a);  maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov z testu zo SJL a 25 bodov z testu z MAT) a bodový bonus podľa bodu 2b).

5. Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhovejú kritériám bodov 1, 2 a zároveň získajú najvyšší celkový súčet bodov.

6. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.  

7. Dokladom o umiestnení v súťaži je kópia diplomu overená základnou školou a priložená k prihláške na štúdium.

V Čadci dňa 22.02.2016

 Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy