Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Maturita 2016 - termíny

1september 2015

 • 30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
   
 • 15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
   
 • 31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).
   
 • Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:
  • 15. marec 2016 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským) - EČ a PFIČ,
  • 16. marec 2016 - v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk - EČ a PFIČ,
  • 17. marec 2016 - matematika - EČ.
   
  • 31. marec 2016 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.
    
  • 12. - 15. apríl 2016 - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.
    
  • 23. máj - 27. máj 2016 - predpokladané (môže sa zmeniť!) obdobie konania ústnej časti maturitnej skúšky na našej škole.
    
  • 3. - 8. september 2016 - opravný termín EČ a PFIČ MS pre  školský rok 2015/2016