Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

31január 2009

takže pekne od začiatku......... : Jozef Miloslav Hurban

1948

Gymnázium v Čadci vzniklo dňa 1. septembra 1948. V skutočnosti to znamenalo, že do Čadce bola premiestnená piata gymnaziálna trieda štátnej učiteľskej akadémie v Liptovskom Svätom Mikuláši s 36 žiakmi. Gymnázium v Čadci nemalo vlastnú budovu a bolo prechodne umiestnené v budove Strednej školy v Čadci.Zakladateľom a prvým riaditeľom Gymnázia v Čadci bol pán Ladislav Bošanský.

1952

V roku 1952 maturovali prví študenti našej školy.

1952/53

V tomto školskom roku dochádza k prestavbe škôl. Uvedený rok je posledným rokom existencie gymnázia. V roku 1953 bolo gymnázium premenované na Jedenásťročnú strednú školu v Čadci (JSŠ). Spojením troch ročníkov bývalého gymnázia s triedami základnej osemročnej školy vznikla nová škola JSŠ. So vznikom tejto školy súviseli aj isté deformácie. Už samotné spojenie so základnou školou znamenalo zníženie vzdelanostnej úrovne študentov.

1958

Škola trpela výrazným nedostatkom priestorov, preto sa ešte v roku 1958 začalo s prístavbou v tzv. akcii "Z". Pri výstavbe dvojposchodovej budovy profesori i študenti vykonali značnú časť manuálnych prác.

1960

Školský zákon z roku 1960 zrušil JSŠ. Podľa tohto zákona boli vytvorené školy nového typu: tzv. všeobecnovzdelávacie školy (SVŠ) s trojročným štúdiom a maturitou.

1962/63

Do konca školského roku 1962/63 bola SVŠ v Čadci pod spoločným riaditeľstvom so ZDŠ v Čadci. Vtedy ju navštevovalo 1600 žiakov a 50 pedagógov.

1963

SVŠ v Čadci sa osamostatnila 1. júla 1963. Týmto dňom aj naša škola prešla pod správu KNV - odbor školstva. Riaditeľom školy bol ustanovený pán Jozef Kekelák, zástupcom riaditeľa školy sa stal pán Briestenský. Škola bola umiestnená v prednej budove školského areálu. Budova bola bez vnútorného zariadenia a v dezolátnom stave. Vďaka obetavosti vedenia školy a profesorov sa podarilo počas prázdnin zabezpečiť nábytok do náhradnych priestorov v suteréne prístavby.

1965/66

V školskom roku 1965/66 vyvrcholila priestorová kríza. Vyučovalo sa aj v budove bývalej SEŠ, na chodbách a so začiatkom vyučovania o šiestej hodine ráno, dokonca žiaci chodili do školy aj popoludní.

1969/70

V školskom roku 1969/70 bolo obnovené gymnaziálne štúdium. V priebehu štyroch rokov zanikla SVŠ. Na škole bolo 9 tried denného štúdia a 1 trieda večerného štúdia.

1970/71

Začal vychádzať školský časopis Lúč pod vedením pána profesora Soviara. Časopis rozvíjal talenty v oblasti vlastnej literárnej tvorby.

1972

Dňa 13. decembra 1972 bol položený základný kameň novej školskej budovy. Budova mala byť dokončená v roku 1977. Do užívania však bola daná až 1. novembra 1982.

1980

Bol vymenovaný druhý zástupca školy RNDr. Anton Fides.

1982/83

Dňa 19. októbra 1982 bola kolaudácia novej školskej budovy. Dňa 28. októbra 1982 sa pri príležitosti otvorenia novej budovy konala veľká slávnosť. Zúčastnilo sa jej veľa hostí - zástupcov kraja, okresu, mesta i družobnej školy z Českého Tešína. Od 1. novembra 1982 sa v nej začalo vyučovať, najskôr len v základných triedach. Zariadenie a vybavenie odborných učební bolo dokompletizované postupne. Vyučovanie začalo na piatich poschodiach v 21 triedach. Pozitívom budovy je aula určená na celoškolské podujatia. Nová budova mala aj negatíva. Niektoré učebne nemali tečúcu vodu, zatiaľ chýbala telocvičňa a jedáleň.

1983/84

Školský rok 1983/84 bol otvorený už v novej budove. Začalo ho 617 študentov v 21 triedach a 74 učiteľov a zamestnancov. Študenti 3. ročníka si po prvýkrát volili odborné zameranie ďalšieho štúdia. Vyberali si zo strojárstva, základov programovania a technickej chémie.

1984/85

Školský rok 1984/85 bol bohatý na krúžkovú činnosť. Na škole ich pracovalo až 15. Počas školského roka funkciu výchovného poradcu prevzal pán Babušík.

1985/86

Od školského roku 1985/86 škola nabehla definitívne na päť paralelných tried v každom ročníku, teda spolu 20 s 514 žiakmi. Dôležitou zmenou bolo vymenovanie tretieho zástupcu riaditeľa. Stal sa ním pán Maják a do jeho kompetencie okrem iného patril kultúrny život školy i mimoškolská činnosť.

1989/90

Školský rok 1989/90 sa niesol v znamení zmien, ktoré zasiahli celú našu spoločnosť. Po 17. novembri 1989 sa konali v aule mítingy, na nástenkách sa objavili letáky, prehlásenia, výzvy. Študenti živo reagovali na spoločenské dianie, zúčastnili sa štrajku pred DKPJ v Čadci. Vznikol školský štrajkový výbor zložený zo žiakov a učiteľov. Pod vplyvom spoločenských zmien došlo k zmenám na riadiacich postoch - riaditeľom zostal pán Kekelák a zástupom pán Fides. K nim pribudli nové tváre- pani Babušíková a pán Marcibál.

1990/91

Posledný deň júna v školskom roku 1990/91 bol zároveň dňom rozlúčky s pánom Kekelákom, ktorý odišiel po tridsaťročnom riadení školy do zaslúženého dôchodku. Bol to tiež deň, keď sa skončil nie veľmi vydarený pokus vyučovania blokov odborných predmetov na gymnáziách. Zostali po ňom knihy, prístroje, špeciálne učebne a bohužiaľ aj prebytočné pracovné sily, vyučujúci, ktorí si museli nájsť iné uplatnenie.

1991/92

Školský rok 1991/92 je rokom zásadných zmien. Rada školy zložená z členov pedagogického kolektívu, študentov, rodičov a predstaviteľov mesta zvolila pani RNDr. Annu Čerchlovú za riaditeľku školy. Jej zástupcami sa stali pani Darina Cesneková - zodpovedná za výuku humanitných predmetov s dôrazom na cudzie jazyky, pán Dušan Babušík - s dohľadom nad prírodovednými predmetmi a výpočtovou technikou a PaedDr. Jozef Maják - zástupca pre ekonomické a technické záležitosti školy. Výchovnou poradkyňou sa stala pani Jarmila Poláčková.

1992/93

Mimoriadnou udalosťou školského roku 1992/93 bolo otvorenie prvých dvoch tried osemročného štúdia: v príme A sa stretli deti so záujmom o biológiu a chémiu, v príme B tí, ktorým učarila matematika a počítače. S ich príchodom začínajú v škole učiť výtvarnú a hudobnú výchovu externí učitelia z čadčianskej ĽŠU. Historickým sa stáva 15. september 1992. Je ukončená prvá etapa výstavby telovýchovného komplexu. Telocvičňa pre športové hry bola daná do užívania. Vedenie školy podniká kroky, aby sa začala dostavba telovýchovného komplexu. Pani riaditeľka Čerchlová a pán zástupca Maják v spolupráci s predstaviteľmi okresu Čadca a poslancami Národnej rady Slovenska postupne zabezpečili finančné prostriedky na dostavbu telovýchvného areálu v 4 etapách : veľkej telocvične, sociálnych zariadení, gymnastickej telocvične a spojovacej chodby.

1994

Zaujímavým zážitkom bolo stretnutie študentov angličtiny a ich lektorov Sandy Swing, Chrisa Stubbsa a Angie Alexander s americkým astronautom slovenského pôvodu E. A. Cernanom, ktorý navštívil Kysuce - rodisko rodičov.

1995/96

Pri príležitosti celoslovenského dňa tolerancie sa naši študenti stretli s pracovníkmi verejných inštitúcií - súdov, prokuratúr, polície, besedovali s lekármi, psychológmi, sociológmi, a tak si cibrili svoj pohľad na svet. Výstavba telocvičného komplexu je konečne zavŕšená dostavbou gymnastickej telocvične a sociálnych zariadení.

1996/97

Naši študenti - už druhýkrát navštívili družobnú školu vo francúzskom Plaisir.

1997/98

Školský rok sa začal v 22 triedach so 653 žiakmi. Máme 12 tried osemročného štúdia s 357 žiakmi a 10 tried štvorročného štúdia, v ktorých je 296 študentov. Náš sen sa stáva skutočnosťou - začali sme výstavbu vlastnej kuchyne a jedálne.

1999/2000

Od začiatku školského roka máme konečne kuchyňu a jedáleň. V jedálni všetkým chutí a hlavne bol vyriešený problém so stravovaním.

2001/2002

Školský rok 2001/ 02 bol rokom intenzívnej práce a príprav na otvorenie nového typu štúdia. V súlade s vypracovaným projektom Gymnázia bilingválneho Višegrádskej štvorky s vyučovacím jazykom anglickým sa pripravuje otvorenie prvých 2 tried, zatiaľ bilingválnej sekcie našej školy. Prebiehajú jednania a rokovania na ministerskej aj medzinárodnej úrovni. Školu navštívilo mnoho domácich aj zahraničných hostí.

2002/2003

Začala sa realizácia projektu GBV4. V novej budove školy, umiestnenej asi 100 metrov nad gymnáziom našlo domov na 5 rokov 60 študentov bilingválnej sekcie našej školy. S potešením sme privítali prvých 7 zahraničných študentov, 5 z Českej republiky a 2 z Maďarska. Škola sa tak rozrástla z 22 na 24 tried.

2003/2004

Škola sa opäť rozrástla, počtom žiakov aj priestorovo. Máme 27 tried, 12 štvorročného štúdia, 11 osemročného a 4 päťročného štúdia s celkovým počtom žiakov 847. K novej budove bilingválnej sekcie pribudli telocvičňa a internátne priestory pre dochádzajúcich študentov.

2004/2005

V tomto školskom roku prvýkrát prevzali študenti od riaditeľky školy vzdelávacie poukazy, ktoré reprezentujú štátny finančný príspevok na záujmové vzdelávanie študentov.

Škola pripravila širokú ponuku vzdelávacích, športových a umeleckých krúžkov. Z našej ponuky si vybralo 481 študentov, ktorí pracovali v 30 krúžkoch a kluboch.

2005/2006

Prvých 49 bilingvalistov absolvovalo v 4. ročníku štúdia 1. etapu svojej maturity. V apríli písali maturitné písomky zo slovenského a anglického jazyka, v máji úspešne ukončili štúdium týchto predmetov ústnou maturitnou skúškou.

2006/2007

Konečne sme "kompletní", prvýkrát máme aj piatakov v bilingválnej sekcii, ktorí v 2. etape zmaturujú zo svojich voliteľných predmetov nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku.

Škola má 32 tried, 9 osemročného štúdia, 13 štvorročného štúdia a 10 tried slovensko-anglického štúdia. Spolu je to 954 študentov, 602 dievčat a 352 chlapcov. Vyučuje ich 60-členný kolektív pedagógov.

Až 860 študentov sa učí anglický jazyk, 622 nemecký jazyk a máme aj 196 francúzštinárov.

V škole úspešne pracuje 36 krúžkov, v ktorých sa vzdeláva alebo relaxuje 657 študentov.

2007/2008

12. októbra 2007  bol slávnostne otvorený Domov mládeže, ktorý vyriešil problémy s ubytovaním žiakov, lektorov a hostí. V rámci údržby hlavnej budovy školy sa podarilo  zrekonštruovať odborné učebne chémie, biológie a fyziky spolu s ďalšími priestormi školy.

Pri príležitosti osláv dňa učiteľov prevzala naša dlhoročná spolupracovníčka Mgr. Milada Rypáková z rúk prednostky Krajského školského úradu v Žiline, Zuzany Akantisovej, ocenenie za svoju pedagogickú prácu.