Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Platba za stravné na september 2016

16august 2016

Milí stravníci, v našej školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov a autobusových kariet, ktoré nahradili stravné lístky. Tieto čipy a autobusové  karty je potrebné identifikovať v kancelárii školy a od 2.9.2016 v kancelárii Školskej jedálne.

Kto ešte nemá identifikované autobusové  karty, alebo nemá šeky  na platby stravného môže tak urobiť v čase /ide hlavne o nových stravníkov/:

od  17.8.2016 - do 31.8.2016 v kancelárii školy v čase od 09.00 – 12.00 hod.  

a od 2.9.2016 v kancelárii Školskej jedálne. Šeky na platbu stravného je potrebné si vyzdvihnúť skôr spolu s prideleným variabilným symbolom, bez ktorého nebude platba za stravné  priradená.

Žiadame budúcich prvákov, aby tak urobili čo najskôr, aby mali zaplatené obedy a nemali problémy s obedmi  prvé dni mesiaca.

Obedy a raňajky  sa budú variť pre žiakov od 06.09.2016.

Každý stravník, ktorý zašle včas  platbu  na dole uvedené číslo účtu spolu s prideleným variabilným symbolom, bude mať obedy od 06.09.2016.

Platba za stravné

  1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku /trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája /.Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravných dní a príslušná veková skupina stravníka. Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.
  2. Bezhotovostne – cez internetbanking.
  3. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Platby na september

Poštovou poukážkou alebo cez internetbanking

Internát

raňajky

0,71 x 18

12,78 €

obedy

1,19 x 18

21,42 €

spolu

-

34,20 €

Obedy

11 - 15 r.

1,09 x 18

19,62 €

15 – 19 r.

1,19 x 18

21,42 €

Zamestnanci

0,93 x 19

17,67 €

Cudzí

2,46 x 18

44,28 €

HN

0,09 x 18

1,62 €

Trvalým príkazom

Internát

raňajky

0,71x 20

14,20 €

obedy

1,19 x 20

23,80 €

spolu

-

38,00 €

Obedy

11 - 15 r.

1,09 x 20

21,80 €

15 – 19 r.

1,19 x 20

23,80 €

Zamestnanci

0,93 x 20

18,60 €

Cudzí

2,46 x 20

49,20 €

HN

0,09 x 20

1,80 €

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne na účet stravníka cez letné prázdniny.

Odhlasovanie  zo stravy

  • obedy do 14.45 hod. deň vopred,
  • raňajky do 9.00 hod. deň vopred,

a to

  • v jedálni pri boxe / počítač/
  • telefonicky  na č. t. 041/4334581 / deň vopred /
  • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.cz – treba požiadať o prístup vedúcu ŠJ.