Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Nezisková organizácia

3máj 2012

Nezisková organizácia bola založená 24. 8. 2004 zakladacou listinou o založení neziskovej organizácie  podľa z. č. 231/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov a jej súčasťou je Štatút neziskovej organizácie, ktorý v priebehu roku 2011  nebol zmenený.

 Ťažiskom všeobecne prospešných služieb Neziskovej organizácie je prispievať k vytvoreniu vhodných podmienok pre kvalitný výchovnovzdelávací proces na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci.

 Zo získaných prostriedkov prispieva Nezisková organizácia k obmedzeným zdrojom prostriedkov získavaným zo štátneho rozpočtu,  na modernizáciu a inováciu školských  priestorov, na ich materiálno-technické  vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na získavanie moderných učebných pomôcok, na obstarávanie nových učebných programov a metód a tiež na finančnú podporu výchovnovzdelávacej činnosti  a organizovanej mimoškolskej činnosti.

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011