Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Správa o hospodárení za rok 2015

14jún 2016

Komentár k správe o hospodárení za rok 2015

 

Názov školy: Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Adresa školy:  02201  Čadca,  17. novembra 1296

IČO: 00160563  
DIČ: 2021518092

Telefónne číslo:  041/4322330
Faxové číslo: 041/4321183

Internetová adresa:  www.gymcadca.sk
E-mailová adresa: hospodar@gymcadca.sk

Súčasti školy: školská jedáleň, školský internát

Zriaďovateľ: Okresný úrad Žilina

 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci je všeobecnovzdelávacia škola so 65-ročnou tradíciou. Ponúka žiakom tri formy štúdia, 4-ročné, 8-ročné  aj 5-ročné bilingválne štúdium. Súčasťou veľkého školského areálu je hlavná budova, 2 športové a 1 gymnastická telocvičňa, školská kuchyňa s jedálňou, budova bilingválnej sekcie, školský internát pre slovenských a zahraničných študentov, pre zahraničných lektorov s lôžkovou kapacitou 104 miest.

Škole sú prideľované v zmysle zákona č. 579/2003 Z.z o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov normatívne v závislosti od počtu žiakov. Pridelené finančné prostriedky na osobné náklady (610 mzdy a 620 odvody do poisťovní) boli vyčerpané takmer na 100 %. Z osobných nákladov (620) boli vyplatené aj príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške  13181,73 €.

Na prevádzku (630-tovary a ďalšie služby)  boli čerpané  finančné prostriedky vo výške 203 371 € (normatívne),   88 326 € (nenormatívne) a 30 114 € z ostatných zdrojov akú sú napr. príspevky od rodičov ubytovaných žiakov v školskom internáte. Náklady na energie, vodu a komunikácie boli čerpané vo výške 160 879 €, čo je 78 %  z normatívne pridelených finančných prostriedkov na prevádzku. Vykurovanie hlavnej budovy s telocvičňou a školskou jedálňou realizujeme dodávateľským spôsobom prostredníctvom Mestskej teplárenskej spoločnosti Čadca. Tieto náklady za uvedený rok boli vo výške 72 016 €. Vykurovanie bilingválnej sekcie školy (školy a telocvične) a školského internátu máme zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou.  Náklady na nákup zemného plynu za uvedený rok predstavovali čiastku 35 378 €. Úhrady nákupov spotrebného materiálu a viacerých opráv v školskej jedálni sme realizovali cez účet školského stravovania z jej režijných nákladov.

Udržiavať taký rozsiahly komplex budov si aj v roku 2015 vyžiadal nemalé finančné prostriedky. Podporou Okresného úradu v Žiline, odboru školstva sa nám podarilo odstrániť havarijný stav štítovej steny telocvične a okien vo výške 71 991 €. 

Transfery (640) boli použité len na úhradu nemocenských dávok.  

Kapitálové výdavky (700) sme použili na nákup konvektomatu, elektrickej panvice a zjemňovača mäsa.  

Vypracovala: Mgr. Ľubica Serafínová, hospodárka školy

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

 

Prílohy

Príloha 1 - Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok (2015) - PDF

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2015 - PDF