Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Učiteľ

Zoznam učiteľov

22. september 2014

Zoznam učiteľov

 

Titul, meno a priezvisko   Skratka Aprobácia  
Titul, meno a priezvisko Skratka Aprobácia
Mgr. Babušík Dušan MAT-DEG-INF
Mgr. Babušíková Tatiana NEJ-RUJ
Mgr. Baňáková Magdaléna Ba TEV
Mgr. Barajová Stanislava Bj ANJ-MAT

celý článok ...

Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie

24. jún 2011

Knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie

Ústav prognóz a informácií školstva v poverení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vytvoril online knižnicu vzorov pedagogickej dokumentácie. S predpokladaným termínom 30. jún 2011 v nej budú zverejnené vzory pedagogickej dokumentácie pre školský rok 2011/12.

celý článok ...

Usmernenie k MS 2012

23. jún 2011

Usmernenie k MS 2012

V zmysle ustanovenia § 161 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiaci, ktorí v školskom roku 2008/2009 začali vzdelávanie v prvom ročníku stredných škôl, sa počnúc prvým ročníkom začali vzdelávať podľa školských vzdelávacích programov....

celý článok ...

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012

15. jún 2011

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012

S účinnosťou od 1. septembra 2011 boli schválené Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012. Boli vypracované v súlade s ustanoveniami § 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

celý článok ...

Čo píšu iní

02. december 2009

Čo píšu iní

Za ktoré vzdelávacie podujatie možno získať kredity? (www.skolskyportal.sk) - základné informácie o zmenách, ktoré prináša zákon 317/2009 Z. z.

celý článok ...

Profesijný rozvoj

02. december 2009

Profesijný rozvoj

Kariérový stupeň (vertikálny rozvoj)

  1. začínajúci pedagóg - škola a školské zariadenie pre neho pripraví program adaptačného vzdelávania,
  2. samostatný - bude mať ponuku vzdelávacích aktivít, aby mohol zbierať kredity,
  3. s prvou atestáciou (= I. kvalif. skúška),
  4. s druhou atestáciou (= II. kvalif. skúška).

celý článok ...

Legislatíva

01. december 2009

Legislatíva

Výber zo zákonov, vyhlášok a ďalších dokumentov týkajúcich sa pedagogického zboru.

celý článok ...