Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana má viac než 67-ročnú tradíciu v stredoškolskom vzdelávaní v Čadci a okolí Kysúc a z tohto dôvodu je prirodzeným centrom pre vzdelávanie talentovanej mládeže zo širokého okolia. Gymnázium vzniklo dňa 1. septembra 1948 a od roku 1998 nesie čestný názov Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana.

Európska značka

Za inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní získala naša škola 26. septembra 2005 certifikát udeľovaný Európskou komisiou a MŠVVaŠ SR - Európska značka 2005. Toto ocenenie je iniciatívou Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty pre organizácie, ktoré realizujú zaujímavé inovačné jazykové projekty, ktoré slúžia ako príklady dobrej praxe, aké sa vo svete cenia v oblasti jazykového vzdelávania. V našom prípade bol ocenený projekt Gymnázium bilingválne višegradskej štvorky v Čadci, ktorého nosnou ideou bolo obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie.


Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana je stredná škola všeobecno-vzdelávacieho charakteru poskytujúca úplné stredné vzdelanie v študijných odboroch a zameraniach:

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium)
  • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium)
  • 7902 J 74 GYMNÁZIUM –  bilingválne štúdium (5-ročné štúdium)

Naše gymnázium sa nachádza v peknom a tichom prostredí, takže má všetky predpoklady pre nerušený priebeh vyučovania.

Aby sa žiaci aj učitelia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, chodieb, ául, jedálne, internátnych izieb a celého školského okolia. Sústavne dbáme na budovanie priateľskej a ústretovej atmosféry medzi žiakmi navzájom a aj medzi žiakmi a učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy.
Že vzťahy sú korektné, o tom svedčí fakt, že naši žiaci s učiteľmi radi diskutujú, učitelia  neodmietajú žiakom alebo rodičom poradiť alebo poskytnúť pomoc. Žiaci majú záujem o mimoškolskú záujmovú činnosť vedenú učiteľmi, o tematické exkurzie, ktoré po celý rok učitelia organizujú vždy s prihliadaním na (najmä finančné) možnosti žiakov tak, aby sa ich mohlo danej akcie zúčastniť čo najviac.

K príjemnej atmosfére školy výrazne prispievajú aj tradičné mimoriadne udalosti v živote školy: imatrikulácia prvákov, stužkové slávnosti maturantov, vianočná akadémia, novoročný koncert, študentský ples, Valentínsky predaj koláčov, športový deň detí pre žiakov prímy – kvarty, ktoré organizujeme v spolupráci s RZ, ktoré prispieva financiami. Pri týchto príležitostiach spoznávame žiakov z ich druhej stránky – ako talenty našej školy.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.