Vyučovanie

Dátumy udalostí sú upravené podľa pokynov MŠVVaŠ SR, ktoré boli vydané 4.1.2021.

UdalosťDátum

September

Oficiálny začiatok školského roka 1. september 2020
Slávnostné otvorenie školského roka (presný priebeh bude upresnený) 2. september 2020

Október

Jesenné prázdniny 29. - 30. október 2020 (nástup 2. novembra 2020)

November

Týždeň vedy a techniky 9. - 15. november 2020

December

Vianočné prázdniny 23. december 2020 - 11. január 2021 (pokračovanie dištančného vzdelávania)

Január

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách - dištančná forma 11. január 2021
Testovanie na COVD-19 22. - 24. január 2021
Začiatok prezenčného vyučovania pre žiakov všetkých ročníkov po testovaní zamestnancov školy, zákonných zástupcov a žiakov 25. január 2021

Koniec vyučovania v 1. polroku

29. január 2021

Február

 
Polročné prázdniny 1. február 2021
Začiatok vyučovania v 2. polroku 1. február 2021
Jarné prázdniny 15. - 19. február 2021 (nástup 22. februára 2021)
Zverejnenie kritérií prijímacích skúšok pre všetky formy štúdia do 26. februára 2021

Marec

Maturitná skúška 2021 - slovenský jazyk a literatúra (EČ a PFIČ) 16. marec 2021 - EČ a PFIČ sa ruší
Maturitná skúška 2021 - cudzie jazyky (EČ a PFIČ)
17. marec 2021 - EČ a PFIČ sa ruší
Maturitná skúška 2021 - matematika (EČ) 18. marec 2021 - EČ sa ruší

Apríl

Veľkonočné prázdniny 1. - 6. apríl 2021 (nástup 7. apríla 2021)
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na všetky učebné a študijné odbory do 8. apríla 2021
Základná škola (nie zákonný zástupca) odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 16. apríla 2021

Máj

Prijímacie skúšky pre štvorročné a osemročné štúdium - 1. termín 3. máj 2021 (prípadne 4. máj 2021)
Prijímacie skúšky pre päťročné bilingválne štúdium - 1. termín 5. máj (prípadne aj 6. a 7. máj)
Prijímacie skúšky pre štvorročné a osemročné štúdium - 2. termín - termín musí byť opätovne určený prerušenému vyučovaniu 10. máj 2021 (prípadne  11. máj 2021)
Prijímacie skúšky pre päťročné bilingválne štúdium - 2. termín 12. máj (prípadne aj 13. a 14. máj)
Obdobie pre ústnu časť maturitnej skúšky 2021 (termín bude stanovený okresným úradom, odborom školstva) 17. máj - 4. jún 2021

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania

Stredná škola zverejní na webovom sídle výsledky prijímacieho konania

do 20. mája
Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole do 25. mája 2021

Jún

Testovanie 9 2021 (matematika, slovenský jazyk a literatúra) - Kvarta 9. - 10. jún 2021
Koniec vyučovania v 2. polroku 30. jún 2020

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.