Vzdelávanie na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana má všeobecný charakter zameraný  na prípravu absolventa  na vysokoškolské štúdium a súčasne mu poskytuje prípravu na jeho uplatnenie v spoločenskej  praxi. Počas štúdia absolvent našej školy cieľavedomou a systematickou prípravou získava predpoklady pre nadväzujúce štúdium na domácich a zahraničných vysokých školách tým, že v ponuke vlastného zamerania štúdia voľbou voliteľných predmetov má preferenčné zastúpenie jeho cielená špecializovaná príprava na štúdium na zvolenej vysokej škole.

Sme škola, ktorá si je vedomá svojej úlohy aj v oblasti výchovy. Preto sa snažíme, aby náš absolvent bol aj samostatný, svedomitý, usilovný, sebakritický, primerane sebavedomý a čestný človek. Poslaním gymnázia je poskytnúť žiakom úplné stredné všeobecné vzdelanie. Štúdium na gymnáziu sa končí úspešným ukončením zvoleného počtu (8, 4, 5) ročníkov a vykonaním maturitnej skúšky podľa aktuálnych predpisov vydaných MŠVVaŠ SR.

Základné (kľúčové)požiadavky na absolventa

 • má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami
 • efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích jazykoch
 • má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení
 • ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie
 • vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií
 • uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu
 • akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti
 • je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte
 • uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti
 • zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi

Náš absolvent z hľadiska rozvoja osobnosti

 • je kultivovanou osobnosťou s dobrým spoločenským správaním a vystupovaním, vnímaním a chápaním umenia, akceptáciou etických noriem a princípov
 • vyznačuje sa pozitívnym myslením a tendenciou upevňovať svoje nadanie či talent a akceptovať princíp celoživotného vzdelávania
 • je flexibilnou, samostatnou osobnosťou schopnou individuálnej aj tímovej práce
 • je schopný tvorivej, kritickej a efektívnej práce
 • je schopný rozvíjať vlastnosti, ktoré sú základom pozitívneho a zdravého vzťahu k životu.

Náš absolvent z hľadiska predpokladov na štúdium

 • je vybavený veľmi dobrým všeobecným prehľadom vo všetkých vedných odboroch, chápe súvislosti a vzťahy jednotlivých odborov
 • je schopný rozvíjať svoje nadanie či talent v príslušnej oblasti po celú dobu štúdia
 • je schopný samostatne vyhľadávať a spracovávať informácie z odbornej literatúry, funkčne a efektívne využívať fondy knižníc a prostriedkov informačných technológií.

Náš absolvent z hľadiska komunikačných schopností

 • pozná materinský jazyk po stránke hovoreného a písaného prejavu, je schopný kultivovane vyjadrovať svoje myšlienky, spraviť výklad, viesť diskusiu a využívať aj ďalšie rečnícke prejavy
 • pri rozhovoroch vie počúvať, chápať postoje druhých, vhodne reagovať a správne a vecne argumentovať
 • vie zachádzať s faktami a domnienkami, správne ich interpretovať a používať
 • ovláda technické prostriedky, technologické postupy a formy komunikácie spojené so získavaním, vyhodnocovaním interpretáciou a prezentáciou informácií na báze vysokej gramotnosti pri ovládaní počítačových systémov a s nimi spojených komunikačných technológií.

Náš absolvent z hľadiska jazykových schopností

 • vie komunikovať s cudzincami v štandardných situáciách i v situáciách, kde sa rieši základná odborná problematika,
 • rozumie primerane náročným textom z krásnej, odbornej a populárno-vedeckej literatúry, dokáže napísať základné slohové útvary a preložiť primeraný text z materinského jazyka
 • je jazykovo vybavený pre ďalšiu profesijnú dráhu v zvolených študijných odboroch
 • ovláda svoj prvý cudzí jazyk tak, aby mal zodpovedajúce šance pre uplatnenie na európskom trhu práce
 • v triedach bilingválnych zvládne pred koncom štúdia aj základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

Náš absolvent z hľadiska morálnych postojov

 • rešpektuje presvedčenie druhých ľudí, je tolerantný k odlišným kultúrnym a náboženským prejavom, odmieta útlak a hrubé zachádzanie
 • vychádza z princípov humanity, úcty k osobnosti i názorom partnera v dialógu
 • je schopný presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, dodržiavať zdravý životný štýl a vyváženú starostlivosť o vlastnú telesnú zdatnosť
 • je schopný sa orientovať v medziľudských vzťahoch, citlivo pristupovať k individualite druhého
 • chráni kultúrne a historické dedičstvo, prírodu a jej subsystémy
  má primerané právne vedomie, sociálne cítenie a pozitívny vzťah k dodržiavaniu právnych noriem, ku kultúrnym odkazom a zvyklostiam.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.