Školský internát je situovaný v areáli školy v krásnom prírodnom prostredí nad mestom Čadca, s kapacitu 104 lôžok v bunkovom systéme. Bunku tvoria dve dvojposteľové izby spojené chodbou v ktorej je sociálne zariadenie. Každá izba má svoj hygienický kút  vybavený dvoma umývadlami, sprchou a samostatným WC. Školský internát je ďalej vybavený spoločenskou miestnosťou so satelitným televíznym prijímačom, videoprehrávačom a DVD prehrávačom. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou s dvoma umývacími dresmi, s dvoma elektrickými pecami, automatickou práčkou, chladničkou, mikrovlnou rúrou a kanvicami. Na prvom a druhom poschodí internátu sa nachádza kuchynka s chladničkou. V internáte je posilňovňa, pingpongový stôl, klubovňa a pripojenie na internet. Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti máme počítače, odbornú literatúru, časopisy, hudobné nástroje a rôznorodý materiál na tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

 NÁŠ CIEĽ:

 • Zameriavať sa  najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, formovanie ich vzťahu k sebe, vzdelávaniu.
 • Vytvoriť podmienky čo najviac podobné životu v rodine.
 • Rozvíjať nadanie, talent a schopnosti každého jedinca.
 • Rozvoj samostatnosti, zodpovednosti, spolupráce, tolerancie, tvorivosti a aktívneho spôsobu života žiakov.

VÝCHOVNO–VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

V školskom internáte sú žiaci rozdelení do výchovných skupín. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa zameriava na pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov formovanie aktívneho postoja detí a žiakov k sebavzdelávaniu a sebavýchove, na rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu. Tieto aktivity sa pri dobrom pedagogickom vedení výrazne podieľajú na formovaní kladných charakterových vlastností.

Príprava na vyučovanie

Rozumie sa tým okruh činností, ktoré súvisia s plnením školských povinností. Podieľajú sa na príprave na vyučovanie v rôznej miere. Okrem vypracovávania písomných a iných zadaných úloh patrí do tejto oblasti aj rozširovanie a prehlbovanie poznatkov z vyučovania, ich konkretizácia a praktické využitie. Súvisí so záujmovými činnosťami, pri ktorých majú študenti možnosť praktickej aplikácie vedomostí a aj ich rozširovanie a prehlbovanie.

Záujmová činnosť

Sú najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy mimo vyučovania. Uspokojovanie, rozvíjanie a kultivácia záujmov, uspokojovanie potrieb a rozvoj špecifických schopností, to sú významné výchovné úlohy, ktoré sa podieľajú na utváraní životného štýlu a hodnotovej orientácii človeka. Individuálne záujmy žiakov rozvíjame v záujmovej činnosti: počítačová grafika,  práca s PC, komunikácia v anglickom jazyku, výroba drobných darčekov, varenie a pečenie,  aranžovanie kvetov, práca s knihou, volejbal, futbal, stolný tenis...

Plnenie záujmových činností:

 • Spoločenská výchova
 • Mravná výchova a výchova k hodnotám
 • Pracovná výchova a rozumová výchova
 • Estetická výchova
 • Telesná výchova
 • Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Ekologická výchova

Relaxačná činnosť

Rozvíja zdravé sebavedomie, vytrvalosť, sebapoznanie, koordináciu pohybu, vyrovnanosť, správne držanie tela a chuť prijímať nové životné výzvy, nevzdávať sa pri prvej väčšej záťaži. Umožňuje relaxáciu duševných i telesných síl, na aktívny oddych, formovanie hygienických návykov, pravidelné cvičenie a pohyb.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.