Plán výkonov

Pre vyučovanie v školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť nasledujúce formy štúdia:

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium) - 60 žiakov
  • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium) - 30 žiakov
  • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) - 56 žiakov

Prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť:

  • pre štvorročnú formu štúdia - žiaci, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú  9. ročník ZŠ,
  • pre osemročnú formu štúdia - - žiaci, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú  5. ročník ZŠ,
  • pre päťročnú bilingválnu formu štúdia - žiaci, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú  8. alebo 9. ročník ZŠ.

Prijímacej skúšky sa nemôžu zúčastniť žiaci, ktorí navštevujú inú strednú školu - tí môžu prestúpiť na našu školu pri splnení podmienok určených riaditeľkou školy (obvyklou podmienkou je úspešné absolvovanie rozdielovej skúšky).

Prihláška

Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v papierovej forme. Prihlášku je možné podať:

  • elektronicky - cez systém Edupage. Postup podania prihlášky nájdete v nápovede k Edupage. Elektronická prihláška si nevyžaduje podpis zákonného zástupcu.
  • v papierovej podobe - na tlačive č. 056 MŠVVaŠ SR s podpisom zákonného zástupcu; prihlášku si môžete stiahnuť z Edičného portálu MŠVVaŠ SR.

Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

Ďalšie informácie aj s priebežnými aktualizáciami nájdete na ucimenadialku.sk.

Dôležité termíny pre prijímacie konanie - upravené podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 26. januára 2021

Dátum Úloha
do 26. februára 2021 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok pre všetky študijné a učebné odbory  
 
do 8. apríla 2021 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na všetky formy štúdia
do 16. apríla 2021 základná škola (nie zákonný zástupca) odošle prihlášky na stredné školy na všetky učebné a študijné odbory 
3. (prípadne 4.)  máj 2021 1. termín pre 1. kolo  prijímacích skúšok (štvorročné a osemročné štúdium)
5. (prípadne 6. a 7.) máj 2021 1. termín pre 1. kolo  prijímacích skúšok (päťročné bilingválne štúdium)
10. (prípadne aj 11.) máj 2021 2. termín pre 1. kolo prijímacích skúšok (štvorročné a osemročné štúdium)
12. (prípadne 13. a 14.) máj 2021 2. termín pre 1. kolo  prijímacích skúšok (päťročné bilingválne štúdium)
   
do 20. mája 2021 riaditeľ školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania
do 20. mája 2021 stredná škola zverejní na webovom sídle výsledky prijímacieho konania
do 25. mája 2021 termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole

 

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.