Zoznam prijatých a zapísaných žiakov - bez prijímacích skúšok

Zoznam prijatých žiakov - vyhoveli na prijímacích skúškach

Zoznam žiakov neprijatých pre nedostatok miesta - vyhoveli na prijímacích skúškach

Zápis

Dňa 19. mája 2017 od 07.00 hod.- 12.00 hod. v kancelárii školy (č.530, V. poschodie) sa koná zápis prijatých žiakov na 4-ročné štúdium. Zákonný zástupca žiaka je povinný priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

V tento deň si môžete prísť pozrieť písomné práce z prijímacích skúšok z matematiky a  zo slovenského jazyka: MAT - Mgr. Vlasta Slaziníková  (zástupkyňa riaditeľky školy), SJL - Mgr. Eva Kubalová (vyučujúca SJL) - kancelária  č. 505, V. poschodie.

Zoznam prijatých žiakov

Zápis

Dňa 19. mája 2017 od 07.00 hod.- 12.00 hod. v kancelárii školy (č.530, V. poschodie) sa koná zápis prijatých žiakov na 8-ročné štúdium. Zákonný zástupca žiaka je povinný priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

V tento deň si môžete prísť pozrieť písomné práce z prijímacích skúšok z matematiky a  zo slovenského jazyka: MAT - Mgr. Vlasta Slaziníková  (zástupkyňa riaditeľky školy), SJL - Mgr. Eva Kubalová (vyučujúca SJL) - kancelária  č. 505, V. poschodie.

Plán výkonov

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium) -  81 žiakov/3 triedy
  • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium) - 30 žiakov/1 trieda
  • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) - 56 žiakov/2 triedy

Dôležité termíny

Dátum Úloha
do 1.2.2017 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu - v našom prípade bilingválne štúdium
do 20.2.2017 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
10.4.2017 bilingválne štúdium - talentové psychologické testy
11.4.2017 bilingválne štúdium - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
po talentových skúškach odvolacie konanie po talentových skúškach
do 31.3.2017 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na netalentové odbory - v našom prípade štvorročné a osemročné štúdium
do 10.4.2017 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na štvorročné a osemročné štúdium
9.5.2017 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (štvorročné a osemročné štúdium)
11.5.2017 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (štvorročné štúdium)
od 15.5:2017 odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok

Výsledky prijímacieho konania po prvom kole bývajú zverejnené na výveske školy a na webovom sídle školy. Oficiálne výsledky spolu s rozhodnutím dostane každý uchádzač písomne. Žiaci majú právo podať prihlášky na dve stredné školy, resp. dva odbory tej istej školy (okrem odborov, ktoré vyžadujú talentové skúšky). Následný postup sa preto môže líšiť.

Prvou možnosťou je, že uchádzač bol úspešný na oboch prijímacích skúškach. V takom prípade sa musí rozhodnúť, na ktorej škole, resp. odbore bude študovať a toto potvrdiť písomne zápisom. Druhej škole by mal čo najskôr nahlásiť, že neakceptuje ponuku na prijatie. Tým uvoľní svoje miesto a pomôže menej úspešným uchádzačom, ktorí sa ocitli tzv. „pod čiarou“ - na uvoľnené miesto môže byť prijatý uchádzač , ktorý bol úspešný pri prijímacom konaní, no pôvodne naň nevyšlo miesto limitované tzv. plánom výkonov.

Podkategórie

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.