Plán výkonov

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium) - ešte nie je známy počet tried a žiakov
  • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium) - ešte nie je známy počet tried a žiakov
  • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) - ešte nie je známy počet tried a žiakov

Presné počty žiakov boli publikované po rozhodnutí Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.

Dôležité termíny

Dátum Úloha
do 1.2.2019 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu - v našom prípade bilingválne štúdium
do 20.2.2019 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
do 28.2.2019 základná škola (nie zákonný zástupca) odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
do 31.3.2019 škola zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na netalentové odbory - v našom prípade kritériá pre štvorročné štúdium a kritériá pre osemročné štúdium
do 10.4.2019 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na štvorročné a osemročné štúdium
24.4.2019 bilingválne štúdium - talentové psychologické testy, vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
po talentových skúškach odvolacie konanie po talentových skúškach
13.5.2019 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (štvorročné a osemročné štúdium)
16.5.2019 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (štvorročné a osemročné štúdium)

Výsledky prijímacieho konania po prvom kole bývajú zverejnené na výveske školy a na webovom sídle školy. Oficiálne výsledky spolu s rozhodnutím dostane každý uchádzač písomne. Žiaci majú právo podať prihlášky na dve stredné školy, resp. dva odbory tej istej školy (okrem odborov, ktoré vyžadujú talentové skúšky). Následný postup sa preto môže líšiť.

Prvou možnosťou je, že uchádzač bol úspešný na oboch prijímacích skúškach. V takom prípade sa musí rozhodnúť, na ktorej škole, resp. odbore bude študovať a toto potvrdiť písomne zápisom. Druhej škole by mal čo najskôr nahlásiť, že neakceptuje ponuku na prijatie. Tým uvoľní svoje miesto a pomôže menej úspešným uchádzačom, ktorí sa ocitli tzv. „pod čiarou“ - na uvoľnené miesto môže byť prijatý uchádzač , ktorý bol úspešný pri prijímacom konaní, no pôvodne naň nevyšlo miesto limitované tzv. plánom výkonov.

Podkategórie

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.