Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana má viac než 67-ročnú tradíciu v stredoškolskom vzdelávaní v Čadci a okolí Kysúc a z tohto dôvodu je prirodzeným centrom pre vzdelávanie talentovanej mládeže zo širokého okolia.

Dátum založenia:

 • 1. september 1948

Stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) ISCED 3 A, ktoré sa ukončuje maturitnou skúškou

Študijné odbory:

 • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium)
 • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium)
 • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium)

Možnosti ďalšieho štúdia:

 • pomaturitné kvalifikačné štúdium a vyššie odborné štúdium na stredných odborných školách a štúdium na vysokej škole

Vybavenosť školy:

 • učebne vybavené modernou výpočtovou technikou
 • laboratóriá chémie, fyziky a biológie
 • odborné učebne pre výučbu humanitných a prírodovedných predmetov
 • 7 špecializovaných jazykových učební
 • 2 telocvične, posilňovňa, gymnastická telocvičňa
 • 2 auly
 • veľká oddychová zelená plocha okolo budov

Mimovyučovacie možnosti:

 • prístup k internetu
 • žiacka knižnica
 • práca v krúžkoch
 • účasť na prírodovedných, humanitných a športových súťažiach a olympiádach
 • spolupráca s KERIC‑om

Ubytovanie:

 • školský internát v areáli školy

Stravovanie:

 • školská jedáleň v budove školy

Možnosti občerstvenia:

 • bufet v hlavnej budove školy
 • nápojový automat v hlavnej budove
 • bufet v budove bilingválnej sekcie

Prezentácia školy (PowerPoint, 5 MB)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.