Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana má viac než 67-ročnú tradíciu v stredoškolskom vzdelávaní v Čadci a okolí Kysúc a z tohto dôvodu je prirodzeným centrom pre vzdelávanie talentovanej mládeže zo širokého okolia. Preto piliermi koncepcie nášho školského vzdelávacieho programu sú heslá:

Objavuj

Škola by mala byť pre žiakov príťažlivá a umožňovať im objavovať dosiaľ nepoznané. Preto veríme, že objavovanie je veľmi príťažlivý a z hľadiska rozvoja osobnosti žiaka jeden z najdôležitejších spôsobov nadobúdania vedomostí a spôsobilostí. Preto po takejto ceste chceme ísť.

 Prirodzene je rozdiel ako objavuje prvák a ako matuant, ale pre oboch je objavovanie rovnako zaujímavé. V podstate platí, že čím je žiak starší, tým viac sa objavovanie blíži k vedeckému objavovaniu čoraz hlbších oblastí nášho poznania a k zvládnutiu rozsiahlejších spôsobilostí. Tým sa objavovanie stáva náročnejším a žiak si postupne uvedomuje, že síce môže využiť už objavené, ale zároveň potrebuje aj ďalšie vedomosti. Preto je ochotný akceptovať aj fakt, že aj pri tej najpríťažlivejšej činnosti sú momenty menej záživných, niekedy až nudných činností, ale pre dobrý výsledok nevyhnutných. Tak je to aj pri tradičnom učení. Rozdiel je v tom, že cesta po ktorej chceme ísť v ďalších rokoch je z väčšej časti zaujímavá, viac motivujúca a prinášajúca prevahu pozitívnych zážitkov. My učitelia si však musíme priznať a aj akceptovať, že pre úspech svojich žiakov musíme denne urobiť oveľa viac ako pri tradičnom učení.

Spolupracuj a pomáhaj

Ďalším dôležitým prvkom je spolupráca a vzájomná pomoc. Všetci účastníci života v škole, učitelia, žiaci ale aj ostatní zamestnanci školy, sa musia cítiť istým spôsobom ako spolupracovníci ktorí niekomu sústavne pomáhajú, ale ktorým tiež pri rôznych príležitostiach niekto pomôže v zmysle sloganu - spoločným úsilím k spoločnému cieľu. Preto veríme, že medzi najaktívnejších spolupracovníkov by mali patriť rodičia žiakov. Preto tiež ponúkame žiakom každoročne množstvo mimoškolských záujmových aktivít, aby mohli poznať aj to, čo sa nezmestí do voliteľných a nepovinných predmetov. V krúžkoch učitelia organizujú neformálne vzdelávanie pre menšie skupiny žiakov na témy či v oblastiach, ktoré môžu žiakom rozšíriť ich rozhľadenosť a pomôcť im v ich napredovaní. Krúžky umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti bez časového obmedzenia a samozrejme celkom bez stresu. Pri práci v nich sa naplno prejaví práve spolupráca a spolupatričnosť.

Prispej k dobrej atmosfére

Na úspešnosť každej školy vplývajú aj jej kultúra, estetické prostredia, medziľudské vzťahy, pozitívne školské tradície, symboly až po bezpečnosť a istoty. O to väčší význam má klíma v takej škole ako je naša, kde sa stretávajú žiaci nielen z Čadce a jej blízkeho okolia, ale aj z iných regiónov a dokonca aj zo zahraničia. Žiaci prichádzajúci z rozličných prostredí by mali nájsť v našej škole prostredie, ktoré je pre všetkých priateľské a motivujúce. Na to vytvárame predpoklady tým, že všetci prváci počas úvodných triednických hodín v septembri sa zoznámia s prostredím školy, so školským poriadkom pre žiakov, učitelia ich trpezlivo inštruujú ako sa čo najrýchlejšie adaptovať na iný – samostatnejší spôsob štúdia, ako odbúrať trému, stres, ako vychádzať so spolužiakmi a učiteľmi, ako postupne budovať kolektívne myslenie, vedieť si vážiť jednotlivca aj celú skupinu. Žiaci sa učia byť sebakritickí a postupne sa naučia ako sa reálne ohodnotiť. V tomto trende ich vedú ďalej rôzne preventívne aktivity v rámci hodín etickej a náboženskej výchovy tak, aby sme u žiakov eliminovali agresivitu, aroganciu a šikanovanie. Našou snahou je vychovať žiaka pevných zásad a všestranne rozvinutého človeka.
Školu čo najviac chceme priblížiť skutočnému životu - praxi. Chceme, aby sa čo najmenej robilo ako a čo najviac naozaj, skutočne. Aby sme stále menej servírovali vedomosti žiakov pasívne a čoraz viac ich viedli k vedomej samostatnosti a iniciatíve. Znamená to prirodzene nové prístupy a postupy učiteľov a nový pohľad žiakov na učebnú látku a jej zvládnutie. Tento prístup využívame postupne a čoraz viac, pretože žiakov pripravujeme na náročný, ale z hľadiska získaných zručností jednoznačne efektívnejší prístup k pochopeniu a osvojeniu si vedomostí. Cesta samostatného zvládnutia učebnej kapitoly formou riešenia nastoleného problému je časovo náročnejšia a navyše - jej uplatňovanie v rôznych predmetoch nemôže byť mechanicky rovnaké.

Rešpektuj potrebných

  1. Žiaci so zdravotným znevýhodnením
    Ako sme už uviedli nemáme žiakov s vážnejším zdravotným znevýhodnením. Stáva sa však, že žiak má úraz alebo je dlhodobo chorý a potrebuje pomoc. Tú zvyčajne organizuje triedny učiteľ s pomocou spolužiakov v triede, ktorí chorému zabezpečujú styk so školou počas pobytu v nemocnici alebo v domácom liečení. Nakoľko obidve školské budovy majú 2, resp. 5 poschodí, ak má žiak problémy s chôdzou, trieda je na potrebný čas operatívne premiestnená na to poschodie, kde prebieha väčšina výučby triedy. V prípade vážnejšieho zdravotného znevýhodnenia žiaka, vieme veľmi pružne reagovať na situácií a prispôsobiť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby sa náš žiak mohol doň plnohodnotne zapojiť.
  2. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
    Našu školu momentálne nenavštevujú žiaci z mimoriadne znevýhodneného prostredia. Tým jednotlivcom, ktorých rodinný príjem vyžaduje pomoc, vypláca škola sociálne štipendium. Žiakom, ktorí doma nemajú počítač alebo internetové pripojenie, umožňujeme využívať školské počítače s pripojením na internet.
  3. Žiaci s nadaním
    Väčšina jazykovo nadaných žiakov si vyberá bilingválne štúdium, kde môžu svoj talent plnohodnotne zhodnotiť. Jazykovú prípravu zabezpečujeme kvalifikovanými pedagógmi a zahraničnými lektormi. Žiakom nadaným v ostatných humanitných a prírodovedných predmetoch ponúkajú učitelia riešenie úloh z olympiád, zapojenie sa do SOČ, korešpondenčných seminárov a rôznych ďalších aktuálne ponúkaných súťaží a projektov, najmä formou individuálneho poradenstva a poskytnutia vhodnej študijnej literatúry. Väčším skupinám žiakov ponúkame možnosť zriadiť krúžok alebo nepovinný predmet s danou problematikou. Aj množstvo ďalších aktivít (exkurzie, poznávacie pobyty, spolupráca s vysokými školami, a pod.) pomáha nadaným žiakom získať vedomosti navyše podľa ich potrieb a záujmov.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.