Upozornenie: informácie o výsledkoch a kritériá sú zo školského roku 2020/2021. Kritériá pre nový školský rok ešte nie sú stanovené (termíny zverejnenia sú do 1. feburára 2022 pre paťročné bilingválne štúdium, do 31. marca 2022 pre štvorročné a osemročné štúdium) - môžu byť podobné minuloročným kritériám, ale môžu byť aj veľmi odlišné v závislosti od aktuálne platnej legislatívy a situácie v dobe prijímacích skúšok.

 

V prípade rovnosti bodov postupujeme podľa kritérií prijímacieho konania.

Doplnené Informácia o možnosti ubytovania na internáte

Prijatí žiaci majú možnosť ubytovať sa v moderne vybavenom školskom internáte v areáli našej školy. V prípade záujmu pošlite vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na ubytovanie v školskom internáte:

  • ako sken alebo fotografiu na email kancelaria(zavináč)gymcadca.sk,
  • v listinnej podobe na adresu školy.

PDF Prihláška na stiahnutie (PDF, 203 kB)

Postup v prípade neprijatia na štúdium pre nedostatok miesta

V prípade, že prijatý uchádzač neprejaví záujem o štúdium, bude riaditeľka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v rámci autoremedúry „posúvať“ čiaru.

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PDF Vzor odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí (PDF, 92 kB)

Tabuľka so zoznamom žiakov a ich bodových výsledkov.

Jedno miesto je rezervované pre žiaka, ktorý bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

Zoznam prijatých uchádzačov

Zoznam uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta - splnili podmienky prijímacieho konania

 

Postup v prípade neprijatia na štúdium pre nedostatok miesta

V prípade, že sa zápisu nezúčastnia všetci prijatí žiaci, bude riaditeľka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v rámci autoremedúry „posúvať“ čiaru.

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí (PDF, 92 kB)

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.