POZOR! Kritériá prijímacích skúšok prebiehajúcich v kalendárnom roku 2018 pre školský rok 2018/2019 ešte nie sú schválené. Pre päťročné bilingválne štúdium budú zverejnené do 1. februára 2018, pre štvorročné a osmeročné štúdium do 31. marca 2018.

Kritériá z mniulého školského roka Vám môžu poskytnúť približný odhad požiadavok a pravidiel - nové kritériá môžu byť podobné, ale môžu byť aj úplne odlišné (!).

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z.o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

7902 J  Gymnázium - osemročné štúdium

1)Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.

2) Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

7902 J   gymnázium  ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

1. bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí podľa § 65 ods. 4 školského zákona  v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy (ZŠ) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/ 2009 Z. z. o stredných školách

  1. Všetci žiaci robia prijímacie skúšky.
  2. Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 75 bodov (25 bodov z psychologického testu, 25 bodov z vedomostného testu z vyučovacieho (materinského) jazyka a 25 bodov z vedomostného testu z matematiky).

V poradí prvé sa uskutočnia prijímacie skúšky na päťročné bilingválne štúdium v nasledujúcom termíne:

  • 10. apríla 2018 od 7:30 do 12:30 - talentové psychologické testy, vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

V máji bude 1. a 2. termín prijímacích skúšok na štvorročné štúdium - tieto termíny sú spoločné pre celé Slovensko:

  • 1. termín - 14. máj 2018 (utorok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
  • 2. deň - 18. máj 2018 (štvrtok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

Druhé kolo prijímacích skúšok na štvorročné štúdium môže byť 19. júna 2018.

Prijímacie skúšky na osemročné štúdium budú 14. máj 2018 (utorok) - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

 

Viac nájdete na https://www.gymcadca.eu/pre-uchadzacov.

Podkategórie

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.