V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z.o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

7902 J  Gymnázium - osemročné štúdium

1)Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.

2) Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

7902 J   gymnázium  ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

1. bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí podľa § 65 ods. 4 školského zákona  v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy (ZŠ) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/ 2009 Z. z. o stredných školách

  1. Všetci žiaci robia prijímacie skúšky.
  2. Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 75 bodov (25 bodov z psychologického testu, 25 bodov z vedomostného testu z vyučovacieho (materinského) jazyka a 25 bodov z vedomostného testu z matematiky).

Podkategórie

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 18. apríla 2017 po 15.00 hod.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.