Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok 2019/2020 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odbor 7902 J  gymnázium - osemročné štúdium

 1. Všetci uchádzači o štúdium konajú prijímacie skúšky.
 2. Uchádzači môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).
 3. K bodovému zisku za prijímacie skúšky môžu žiaci získať bonus:
  1. 6 bodov - ak počas štúdia na ZŠ (druhý polrok a prvý polrok 5. ročníka spolu) dosiahli priemerný prospech do 1,00 vrátane
  2. 4 body - ak počas štúdia na ZŠ (druhý polrok a prvý polrok 5. ročníka spolu) dosiahli priemerný prospech do 1,1 vrátane
  3. 2 body - ak počas štúdia na ZŠ (druhý polrok a prvý polrok 5. ročníka spolu) dosiahli priemerný prospech do 1,3 vrátane
  4. 5 bodov - ak počas štúdia na ZŠ (4. a 5. ročník ) boli víťazmi (1., 2. a 3. miesto) vedomostných súťaží* okresného alebo krajského kola; maximálny zisk bodov za súťaže je 10 bodov

  *Vedomostnými súťažami sú iba jazykové, matematické a  prírodovedné súťaže

 4. Pri rovnosti súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač:
  1. so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 cit. zákona), príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované;
  2. s vyšším súčtom bodov dosiahnutých z prijímacích skúšok;
  3. ktorý dosiahol lepšie výsledky vo vedomostných súťažiach.
 5. Prijímacia skúška

  Prijímacia skúška  sa koná  13. mája 2019 (1. termín) a 16. mája 2019 (2. termín)  z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  1. písomná skúška z matematiky trvá 60 minút,
  2. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút.
 6. Úspešní uchádzači na prijímacej skúške budú zoradení podľa získaného najvyššieho súčtu bodov. Prijatých môže byť najviac 30 uchádzačov. Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a ich počet neprevyšuje stanovený počet miest. Nebudí prijatí tí uchádzači, ktorí nevyhoveli kritériám úspešného vykonania prijímacej skúšky (nezískali minimálne 5 bodov z matematiky a minimálne 5 bodov zo slovenského jazyka a literatúry) a uchádzači, ktorí sa umiestnili na mieste, ktoré prevyšuje stanovený počet miest.
 7. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 cit. zákona) na základe vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.
 8. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.
 9. Dokladom o umiestnení v súťaži je originál diplomu alebo jeho kópia overená základnou školou a priložená k prihláške na štúdium.

V Čadci 10. decembra 2018

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok 2019/2020 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odbor 7902 J gymnázium - štvorročné štúdium

 1. bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí podľa § 65 ods. 5 školského zákona v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy (ZŠ) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

      Ostatní uchádzači budú konať písomnú formu prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky v súlade so vzdelávacími štandardami ŠVP odboru vzdelávania v základnej škole.

 2. Ak počet uchádzačov BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY spĺňajúcich kritérium z bodu 1) presiahne počet žiakov schválený v pláne výkonov na príslušný školský rok, budú aj títo uchádzači konať písomnú formu prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky v súlade so vzdelávacími štandardami ŠVP odboru vzdelávania v základnej škole.
  Uchádzači budú zoradení podľa celkového súčtu bodov získaných podľa kritérií:
  1. minimálny počet získaných bodov v jednotlivých častiach prijímacej skúšky je 5 bodov (kritérium úspešnosti)
  2. priemerný prospech z zo všeobecno-vzdelávacích predmetov(vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia/ zemepis, matematika, fyzika, biológia/ prírodopis, chémia) v druhom polroku 8. ročníka ZŠ a prvom polroku 9. ročníka ZŠ (známky sa posudzujú za oba ročníky spolu) - maximálne 30 bodov

   Hodnotenie priemerného prospechu zo ZŠ

   Priemerný prospechPočet bodov
   1,00 30 bodov
   1,01 - 1,16 28 bodov
   1,17 - 1,32 24 bodov
   1,33 - 1,48 20 bodov
   1,49 - 1,61 16 bodov
   1,62 - 1,73 12 bodov
   1,74 - 1,85 8 bodov
   1,86 - 2,00 4 bodov
   2,01 a viac 0 bodov

   Priemer sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta štandardným matematickým spôsobom.

  3. k bodovému zisku za prospech podľa bodu 2b) môže uchádzač získať za a 9. ročník ZŠ bodový bonus:
   • 5 bodov – ak dosiahne najmenej 80 % úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ za každý predmet samostatne,
   • 3 body – ak je úspešný riešiteľ slovenských alebo medzinárodných kôl vedomostných súťaží*
   • 2 body – ak je víťaz (len 1., 2. a 3. miesto) krajských kôl vedomostných súťaží* v 8. a 9. ročníku ZŠ,
   • 1 bod – ak je víťaz (len 1., 2. a 3. miesto) okresných kôl vedomostných súťaží* v 8. a 9. ročníku ZŠ.

    * Vedomostnými súťažami sú len olympiády zo SJL, cudzích jazykov, DEJ, GEG/ZEM, MAT, INF, FYZ, CHE a BIO/PRI.

 3. Pri rovnosti súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač:
  1. so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 cit. zákona), príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované;
  2. s vyšším súčtom bodov dosiahnutých z prijímacích skúšok;
  3. ktorý dosiahol lepšie výsledky vo vedomostných súťažiach.
 4. Prijímacia skúška

  Prijímacia skúška  sa koná  13. mája 2019 (1. termín) a 16. mája 2019 (2. termín) z predmetov matematika a    slovenský jazyk a literatúra.

  1. písomná skúška z matematiky trvá 60 minút,
  2. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút.

  Žiaci, ktorí konajú prijímacie skúšky môžu získať maximálne 30 bodov za prospech zo ZŠ (druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka ZŠ) podľa bodu 2b);  maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov z testu zo SJL a 25 bodov z testu z MAT) a bodový bonus podľa bodu 2c).

 5. Úspešní uchádzači na prijímacej skúške budú zoradení podľa získaného najvyššieho súčtu bodov.

  Prijatých môže byť najviac 60 uchádzačov. Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a ich počet neprevyšuje stanovený počet miest. Nebudí prijatí tí uchádzači, ktorí nevyhoveli kritériám úspešného vykonania prijímacej skúšky (nezískali minimálne 5 bodov z matematiky a minimálne 5 bodov zo slovenského jazyka a literatúry) a uchádzači, ktorí sa umiestnili na mieste, ktoré prevyšuje stanovený počet miest.

 6. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 cit. zákona) na základe vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva       a prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.
 7. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.
 8. Dokladom o umiestnení v súťaži je originál diplomu alebo jeho kópia overená základnou školou a priložená k prihláške na štúdium.

V Čadci 10. decembra 2018

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Pozor - informácie uvedené na týchto stránkach sú z minulého školského roku (2017/2018) - aktualizované informácie budú zverejnené, akonáhle budú stanovené príslušné termíny a podmienky prijímacích skúšok.

Zoznam prijatých žiakov

Zoznam žiakov neprijatých pre nedostatok miesta - vyhoveli na prijímacích skúškach

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.
 2. Prijímacia skúška

  Prijímacia skúška sa koná 24. apríla 2019 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra a talentovej časti – psychologický test.

  1. psychologický test trvá 60 minút,
  2. písomná skúška z matematiky trvá 60 minút,
  3. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút.

  Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 75 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo psychologického testu, 25 bodov z vedomostného testu z SJL a 25 bodov z vedomostného testu z MAT) a bodový bonus podľa bodu 3.

Pozor - informácie uvedené na týchto stránkach sú z minulého školského roku (2017/2018) - aktualizované informácie budú zverejnené, akonáhle budú stanovené príslušné termíny a podmienky prijímacích skúšok.


Zoznam prijatých a zapísaných žiakov - bez prijímacích skúšok

Zoznam prijatých žiakov - vyhoveli na prijímacích skúškach

Zoznam žiakov neprijatých pre nedostatok miesta - vyhoveli na prijímacích skúškach

Podkategórie

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 18. apríla 2017 po 15.00 hod.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.