Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Oznam pre účastníkov a členov odborných komisií 26. ročníka krajského kola Olympiády v anglickom jazyku

Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina, Vás pozývame na krajské kolo 26. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorú organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Súťaž sa koná dňa 10.02.2016 o 9.00 hod. v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie ...

Začiatok školského roku 2016/2017

Slávnostný začiatok školského roku 2016/2017 bude dňa 5. septembra 2016 (pondelok) pre všetky formy štúdia, t.j. bilingválne, 4- a 8-ročné štúdium o 10:00 hod. v aule hlavnej budovy školy.

Kritéria prijímacich skúšok v roku 2016 - osemročné štúdium

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z.o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

1)Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.

2) Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

Kritériá prijímacich skúšok v roku 2016 - štvorročné štúdium

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

  1. bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí ...

Dve percentá z dane

Vážení rodičia,
oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci aj v tomto školskom roku sprístupňuje svoje priestory a vyučovací proces pre záujemcov o 4-ročné gymnaziálne štúdium a 8-ročné gymnaziálne štúdium.

Študenti a pedagogickí zamestnanci školy v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 9. februára  2016 prevedú žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov priestormi školy, predstavia im vyučovanie v odborných, poloodborných, multimediálnych učebniach, v laboratóriách, ...

Maturita 2016 - termíny

  • 30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
     
  • 15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
     
  • 31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, ...

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Informatické a programátorské súťaže

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Ples Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana

10. december 2015

Ples Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana

Vážení rodičia a priatelia, srdečne vás pozývame na Školský ples Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ktorý sa bude konať 29. januára 2016 (piatok) v aule hlavnej budovy školy od 18.00 hod. Vstupenky v cene 29 € na osobu si môžete zakúpiť prostredníctvom telefónneho čísla 041/4322330.

celý článok ...

Ocenenie úspechov nadaných žiakov

30. november 2015

Ocenenie úspechov nadaných žiakov

17. november sa v našich mysliach tradične spája s Dňom študentov. Pri príležitosti tohto sviatku sa rozhodol Okresný úrad v Žiline oceniť výnimočných žiakov v zriaďovateľskej i územnej pôsobnosti. Výnimoční žiaci boli pozvaní dňa 19. 11. 2015 na Konzervatórium do Žiliny, kde všetkých prítomných privítal vedúci odboru školstva Ing. Viliam Rojko.

celý článok ...

Dôležitý oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

21. november 2015

Dôležitý oznam pre žiakov ubytovaných na internáte

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby mesiaci december 2015 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2016 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiac január a február 2016) a to vo výške 70,36 €.

celý článok ...

Imatrikulácie 2015

21. november 2015

Imatrikulácie 2015

Dňa 16.11.2015 sa na našej škole odohrali staroveké olympijské hry a boli svedkami aj prvej Gymolympiády. Prváci, ale aj malí primáni sa už od začiatku septembra obávali, čo si na nich starší študenti pripravia. Ráno o víťazstvo svojho národa bojovali primáni. To však nebol koniec imatrikulácií a na rad prišli prváci, ktorých mala na starosti III. C pod vedením pani profesorky Tatiany Babušíkovej.

celý článok ...

Imatrikulácie primánov

21. november 2015

Imatrikulácie primánov

Každý nový školský rok prináša nové podnety, výzvy, ale aj nové tváre žiakov prvých ročníkov a na našej škole aj malých primánov. Je veľmi peknou tradíciou prijať nových žiakov medzi seba a to skúškou odvahy, ktorá má aj názov imatrikulácie.

celý článok ...

Platba za stravné na december 2015

18. november 2015

Platba za stravné na december 2015

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

celý článok ...

Školenie lídrov žiackych školských rád

15. november 2015

Školenie lídrov žiackych školských rád

V dňoch 16-18.10 2015, sme sa zúčastnili trojdňového školenia lídrov žiackych školských rád v Jasnej. Cieľom školenia podľa pokynov, ktoré sme dostali, bolo získať a prehĺbiť si poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia žiackych školských rád a jej miesta v aktivitách vedúcich k prevencii a podpore pozitívnych prejavov žiakov na škole, kultivovať ústny a písomný prejav,...

celý článok ...

Bratislava

14. november 2015

Bratislava

Dňa 28. októbra 2015 sa študenti tried I. C a I. D pod vedením pánov profesorov Švancára a Jurgu zúčastnili exkurzie v Bratislave. Hlavným bodom programu bola exkurzia spojená s prednáškou v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.

celý článok ...

Xenofóbia - extrémizmus - rasizmus

21. október 2015

Xenofóbia - extrémizmus - rasizmus

V dňoch 22.-24. septembra 2015 sa žiaci III. ročníkov Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci zúčastnili prezentácií, ktorých cieľom bolo uviesť študentov dnešnej generácie na správne chápanie významov slov, z ktorých väčšina je horúcou témou v Európe (rasizmus, extrémizmus, atď.). Dvaja pracovníci Slovenského strediska pre ľudské práva prezentujúci projekt nám ozrejmili ich pracovné aktivity, pojmy a fakty, ...

celý článok ...

Článok o násilí

21. október 2015

Článok o násilí

Naša hodina v škole prebiehala veľmi pútavo. Dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé informácie o násilí. Násilie postihuje nielen sociálne slabé rodiny, ale aj tie viac bohatšie. Najviac na to doplácajú deti, ktoré žijú v domácnosti, kde je násilník alebo násilníčka. Takéto rodiny, by sa mali vyhýbať násiliu a veľmi rýchlo vyhľadávať pomoc.

celý článok ...