V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.
 2. Prijímacia skúška

  Prijímacia skúška sa koná 24. apríla 2019 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra a talentovej časti – psychologický test.

  1. psychologický test trvá 60 minút,
  2. písomná skúška z matematiky trvá 60 minút,
  3. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút.

  Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 75 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo psychologického testu, 25 bodov z vedomostného testu z SJL a 25 bodov z vedomostného testu z MAT) a bodový bonus podľa bodu 3.

   

 3. K bodovému zisku za prijímacie skúšky môžu žiaci získať bonus:
  1. 3 body, ak počas štúdia v posledných dvoch ročníkoch (polročné známky aktuálneho ročníka a koncoročné známky predchádzajúceho ročníka) dosiahli priemerný prospech z predmetov vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia/ zemepis, matematika, fyzika, biológia/ prírodopis, chémia 1,00;
  2. 2 body, ak počas štúdia v posledných dvoch ročníkoch (polročné známky aktuálneho ročníka a koncoročné známky predchádzajúceho ročníka) dosiahli priemerný prospech z predmetov vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia/ zemepis, matematika, fyzika, biológia/ prírodopis, chémia od 1,01 do 1,10;
  3. 1 bod, ak počas štúdia v posledných dvoch ročníkoch (polročné známky aktuálneho ročníka a koncoročné známky predchádzajúceho ročníka) dosiahli priemerný prospech z predmetov vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia/ zemepis, matematika, fyzika, biológia/ prírodopis, chémia od 1,11 do 1,20;
  4. 3 body – ak je úspešný riešiteľ slovenských alebo medzinárodných kôl vedomostných súťaží* počas štúdia v posledných dvoch ročníkoch
   2 body – ak je víťaz (len 1., 2. a 3. miesto) krajských kôl vedomostných súťaží* počas štúdia v posledných dvoch ročníkoch,
   1 bod – ak je víťaz (len 1., 2. a 3. miesto) okresných kôl vedomostných súťaží* počas štúdia v posledných dvoch ročníkoch.

  (* Vedomostnými súťažami sú LEN olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, DEJ, GEG/ ZEM, MAT, INF, FYZ, CHE a BIO/PRI)

 4. Prijatí budú uchádzači, ktorí získajú najvyšší celkový súčet bodov.
 5. Pri rovnosti súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač:
  1. so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 cit. zákona), príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované;
  2. s vyšším súčtom bodov dosiahnutých z prijímacích skúšok;
  3. v prípade rovnosti súčtu bodov z prijímacích skúšok bude prijatý uchádzač s vyšším bodovým ziskom zo psychologického testu.
 6. Úspešní uchádzači na prijímacej skúške budú zoradení podľa získaného najvyššieho súčtu bodov.
 7. Prijatých môže byť najviac 56 uchádzačov. Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a ich počet neprevyšuje stanovený počet miest. Nebudú prijatí tí uchádzači, ktorí nevyhoveli kritériám úspešného vykonania prijímacej skúšky (nezískali minimálne 5 bodov z matematiky, 5 bodov zo slovenského jazyka a literatúry a 5 bodov zo psychologických testov) a uchádzači, ktorí sa umiestnili na mieste, ktoré prevyšuje stanovený počet miest.
 8. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 cit. zákona) na základe vyjadrenia Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.
 9. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.
 10. Dokladom o umiestnení v súťaži je originál diplomu alebo jeho kópia overená základnou školou a priložená k prihláške na štúdium.

V Čadci 10. decembra 2018

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Príloha

PDF verzia na stiahnutie (veľkosť 180 kB)

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.