Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok 2018/2019 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7902 J  gymnázium ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

 1. Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí podľa § 65 ods. 5 školského zákona  v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy (ZŠ) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.
  Ostatní uchádzači budú konať písomnú formu prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky v súlade so vzdelávacími štandardami ŠVP odboru vzdelávania v základnej škole.
 2. Ak počet uchádzačov bez prijímacej skúšky spĺňajúcich kritérium z bodu 1) presiahne počet žiakov schválený v pláne výkonov na príslušný školský rok, budú aj títo uchádzači konať písomnú formu prijímacích skúšok  zo slovenského jazyka a matematiky v súlade so vzdelávacími štandardami ŠVP odboru vzdelávania v základnej škole.
  Uchádzači budú zoradení podľa celkového súčtu bodov získaných podľa kritérií:
  1. minimálny počet získaných bodov v jednotlivých častiach prijímacej skúšky je 5 bodov (kritérium úspešnosti)
  2. priemerný prospech z zo všeobecno-vzdelávacích predmetov(vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia/ zemepis, matematika, fyzika, biológia/ prírodopis, chémia) v druhom polroku 8. ročníka ZŠ a prvom polroku 9. ročníka ZŠ (známky sa posudzujú za oba ročníky spolu) - maximálne 30 bodov
   Hodnotenie priemerného prospechu zo ZŠ
   Priemer známokBodyPriemer známokBody
   1,00 30 bodov 1,62 - 1,73 12 bodov
   1,01 - 1,16 28 bodov 1,74 - 1,85 8 bodov
   1,17 - 1,32 24 bodov 1,86 - 2,00 4 body
   1,33 - 1,48 20 bodov 2,01 a viac 0 bodov
   1,49 - 1,61 16 bodov    

   Priemer sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta štandardným matematickým spôsobom.

  3. k bodovému zisku za prospech podľa bodu 2b) môže uchádzač získať za 8. a 9. ročník ZŠ bodový bonus:
   • 5 bodov - ak dosiahne najmenej 80 % úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ za každý predmet samostatne
   • 10 bodov – ak je úspešný riešiteľ slovenských alebo medzinárodných kôl vedomostných súťaží
   • 6 bodov – ak je úspešný riešiteľ krajských kôl vedomostných súťaží* v 8. a 9. ročníku ZŠ
   • 3 body – ak je víťaz (len 1., 2. a 3. miesto) okresných kôl vedomostných súťaží* v 8. a 9. ročníku ZŠ

   Do úvahy sa berie úspech v najvyššom kole danej súťaže.

   Vedomostnými súťažami sú LEN olympiády zo SJL, cudzích jazykov, DEJ, GEG/ZEM, MAT, INF, FYZ, CHE a BIO/PRI.

 3. Pri rovnosti súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač:
  1. so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 cit. zákona), príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované
  2. s vyšším súčtom bodov dosiahnutých z prijímacích skúšok
  3. ktorý dosiahol lepšie výsledky vo vedomostných súťažiach
 4. Prijímacia skúška
  1. Prijímacia skúška sa koná 14. mája 2018 (1. termín) a 17. mája 2018 (2. termín) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
  2. Písomná skúška z matematiky trvá 60 minút.
  3. Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút.
  4. Žiaci, ktorí konajú prijímacie skúšky môžu získať maximálne 30 bodov za prospech zo ZŠ (druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka ZŠ) podľa bodu 2b); maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov z testu zo SJL a 25 bodov z testu z MAT) a bodový bonus podľa bodu 2c).
 5. Úspešní uchádzači na prijímacej skúške budú zoradení podľa získaného najvyššieho súčtu bodov. Prijatých môže byť najviac 60 uchádzačov. Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a ich počet neprevyšuje stanovený počet miest. Nebudú prijatí tí uchádzači, ktorí nevyhoveli kritériám úspešného vykonania prijímacej skúšky (nezískali viac ako 5 bodov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry) a uchádzači, ktorí sa umiestnili na mieste, ktoré prevyšuje stanovený počet miest.
 6. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 cit. zákona) na základe vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.
 7. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.
 8. Dokladom o umiestnení v súťaži je originál diplomu alebo jeho kópia overená základnou školou a priložená k prihláške na štúdium.

V Čadci dňa 24.01. 2018

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.