Kritériá prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium pre školský rok 2020/2021 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 MŠVVaŠ

7902 J gymnázium - štvorročné štúdium

 1. Uchádzači o štúdium nekonajú prijímacie skúšky
 2. Podmienky prijatia na štvorročné štúdium - gymnázium:
  Škola pri prijímaní na štúdium postupuje podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (Príloha č.2 „Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu“). Na jeho základe sa zohľadňujú:
  1. ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY
   Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný, nasledovne:
   1. Dva povinné predmety:
    Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x), kde x je známka.
    • slovenský jazyk a literatúra
    • matematika
   2. Profilové predmety:
    Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x) , kde x je známka.
    • 1. cudzí jazyk
    • biológia
    • dejepis
   3. Doplnkové predmety:
    Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x) , kde x je známka.
    • fyzika
    • geografia
    • chémia
  2. PROSPECH
   Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
  3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
   Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne:
   1. Predmetová olympiáda
    Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
    • 1. miesto: 40 bodov
    • 2. miesto: 30 bodov
    • 3. miesto: 15 bodov
    • 4. miesto: 10 bodov
    • 5. miesto: 5 bodov
   2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
    Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3. mieste alebo bol úspešný riešiteľ v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
    • 1. miesto: 40 bodov
    • 2. miesto: 30 bodov
    • 3. miesto: 20 bodov
    • úspešný riešiteľ: 10 bodov
   3. Iné súťaže
    Do celkového hodnotenia žiaka sa započítava umiestnenie na 1. až 3. mieste na celonárodnej a medzinárodnej úrovni v súťažiach iných ako uvedených v bode 3.1 v 8. ročníku alebo 9. ročníku, napr. umelecký prednes, šachové súťaže, astronomické súťaže, IT a robotické súťaže, športové súťaže a podobne.
    • 1. miesto: 30 bodov
    • 2. miesto: 30 bodov
    • 3. miesto: 30 bodov
  4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
   1. podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
   2. získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
   3. dosiahol väčší počet bodov z prvého cudzieho jazyka.

    Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.
 3. Úspešní uchádzači budú zoradení podľa získaného súčtu bodov od najvyššieho po najnižší.
 4. Prijatých môže byť najviac 60 uchádzačov. Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a ich počet neprevyšuje stanovený počet miest. Nebudú prijatí tí uchádzači, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacieho konania 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium a uchádzači, ktorí sa umiestnili na mieste, ktoré prevyšuje stanovený počet miest.
 5. Vydávanie rozhodnutí a zápis žiakov na štúdium:
  Postup bude aktualizovaný podľa aktuálne platného rozhodnutia MŠVVaŠ a jeho upresnení. Postup bude trvale zverejnený a aktualizovaný na www.gymcadca.eu.
 6. Dokladom o umiestnení v súťaži je originál diplomu alebo jeho kópia overená základnou školou alebo  organizáciou, ktorá zodpovedala za realizáciu súťaže, priložená k prihláške na štúdium.

V Čadci 06. mája 2020

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.