V pondelok 22. marca 2021 bolo zverejnené Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 (plné znenie uvidíte po kliknutí na odkaz) - ďalej len Rozhodnutie, ktoré upravuje ukončenie štúdia na strednej škole a konanie maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021.

Sumár najdôležitejších častí:

Vyučovanie

  • Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

Upozornenie - uvedený text je ponechaný v pôvodnom znení, ale stratil platnosť vzhľadom na Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Viac informácií nájdete v článku na našej stránke.

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 
  • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu.

Viac informácií nájdete v rozhodutí ministra školstva z 4. januára 2021.

Všetci maturanti si do 30. septembra 2020 musia vypísať prihlášku na maturitnú skúšku a odovzdať ju svojmu triednemu učiteľovi. Ak žiak požaduje úľavy umožnené podľa § 14 Vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, musí k prihláške priložiť žiadosť adresovanú riaditeľke školy, v ktrej špecifikuje zoznam požadovaných úľav a odborný posudok lekára, špeciálneho pedagóga alebo psychológa, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.

Ukážky testov s kľúčmi

Týkajú sa predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika a nájdete ich na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM). Nezabudnite si vybrať školský rok, z ktorého sú testy (voľba v hornej časti stránky).

Katalóg cieľových požiadaviek z maturitných predmetov

Obsahuje presnú špecifikáciu nárokov na vedomosti a zručnosti, ako aj podmineok výpočtu výslednej známky a úľav pre zdravotne znevýhodnených žiakov. Katalóg nájdete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu (pozor, musíte mať vybrané požiadavky platné od školského roku 2018/2019).

Národné kariérne centrum

Národné kariérne centrum pre Vás pripravilo online časopis, ktorý obsahuje praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov. Cieľom publikácie je pomôcť kariérnym poradcom pri poskytovaní aktuálnych informácií končiacim stredoškolákom. Printová časť je distribuovaná na všetky stredné školy na Slovensku, elektronická verzia je určená študentom a ich rodičom na weboch stredných škôl.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.