Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana má viac než 67-ročnú tradíciu v stredoškolskom vzdelávaní v Čadci a okolí Kysúc a z tohto dôvodu je prirodzeným centrom pre vzdelávanie talentovanej mládeže zo širokého okolia. Preto piliermi koncepcie nášho školského vzdelávacieho programu sú heslá:

Objavuj

Škola by mala byť pre žiakov príťažlivá a umožňovať im objavovať dosiaľ nepoznané. Preto veríme, že objavovanie je veľmi príťažlivý a z hľadiska rozvoja osobnosti žiaka jeden z najdôležitejších spôsobov nadobúdania vedomostí a spôsobilostí. Preto po takejto ceste chceme ísť.

Adresa

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
17. novembra 1296
02201 Čadca
Slovenská republika

Email

Pre komunikáciu s verejnosťou: kancelaria(zavináč)gymcadca.sk

Ostatné adresy nájdete na stránke vedenia školy, výchovnej poradkyne a zoznamu učiteľov.

 

Telefónne číslo

sekretariát

+421 (0)41 4322 330

 

bilingválna sekcia - zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Jana Nečedová

+421 (0)41 4326 320

 

jedáleň

+421 (0)41 4334 581

 

internát

+421 (0)41 4331 292

Riaditeľka školy

Ingrid Mikovčáková - riaditeľka školy

Mgr. Ingrid Mikovčáková

mikovcakova(zavináč)gymcadca.sk

(+421) 910 532 909

Zástupkyne riaditeľky školy

Ivana Zemiaková

Mgr. Ivana Zemiaková

zemiakova.ivana(zavináč)gymcadca.eu

zástupkyňa pre veci pedagogické, koordinátorka maturitnej skúšky a administrátorka elektronickej triednej knihy

Jana Nečedová - zástupkyňa riditeľky školy

Mgr. Jana Nečedová

necedova.jana(zavináč)gymcadca.eu

zástupkyňa pre slovensko-anglickú bilingválnu sekciu

Beáta Chmurová

Mgr. Beáta Chmurová

chmurova.beata(zavináč)gymcadca.eu

zástupkyňa pre technicko-ekonomické činnosti

takže pekne od začiatku......... : Jozef Miloslav Hurban

1948

Gymnázium v Čadci vzniklo dňa 1. septembra 1948. V skutočnosti to znamenalo, že do Čadce bola premiestnená piata gymnaziálna trieda štátnej učiteľskej akadémie v Liptovskom Svätom Mikuláši s 36 žiakmi. Gymnázium v Čadci nemalo vlastnú budovu a bolo prechodne umiestnené v budove Strednej školy v Čadci.Zakladateľom a prvým riaditeľom Gymnázia v Čadci bol pán Ladislav Bošanský.

1952

V roku 1952 maturovali prví študenti našej školy.

1952/53

V tomto školskom roku dochádza k prestavbe škôl. Uvedený rok je posledným rokom existencie gymnázia. V roku 1953 bolo gymnázium premenované na Jedenásťročnú strednú školu v Čadci (JSŠ). Spojením troch ročníkov bývalého gymnázia s triedami základnej osemročnej školy vznikla nová škola JSŠ. So vznikom tejto školy súviseli aj isté deformácie. Už samotné spojenie so základnou školou znamenalo zníženie vzdelanostnej úrovne študentov.

1958

Škola trpela výrazným nedostatkom priestorov, preto sa ešte v roku 1958 začalo s prístavbou v tzv. akcii "Z". Pri výstavbe dvojposchodovej budovy profesori i študenti vykonali značnú časť manuálnych prác.

1960

Školský zákon z roku 1960 zrušil JSŠ. Podľa tohto zákona boli vytvorené školy nového typu: tzv. všeobecnovzdelávacie školy (SVŠ) s trojročným štúdiom a maturitou.

1962/63

Do konca školského roku 1962/63 bola SVŠ v Čadci pod spoločným riaditeľstvom so ZDŠ v Čadci. Vtedy ju navštevovalo 1600 žiakov a 50 pedagógov.

1963

SVŠ v Čadci sa osamostatnila 1. júla 1963. Týmto dňom aj naša škola prešla pod správu KNV - odbor školstva. Riaditeľom školy bol ustanovený pán Jozef Kekelák, zástupcom riaditeľa školy sa stal pán Briestenský. Škola bola umiestnená v prednej budove školského areálu. Budova bola bez vnútorného zariadenia a v dezolátnom stave. Vďaka obetavosti vedenia školy a profesorov sa podarilo počas prázdnin zabezpečiť nábytok do náhradnych priestorov v suteréne prístavby.

1965/66

V školskom roku 1965/66 vyvrcholila priestorová kríza. Vyučovalo sa aj v budove bývalej SEŠ, na chodbách a so začiatkom vyučovania o šiestej hodine ráno, dokonca žiaci chodili do školy aj popoludní.

1969/70

V školskom roku 1969/70 bolo obnovené gymnaziálne štúdium. V priebehu štyroch rokov zanikla SVŠ. Na škole bolo 9 tried denného štúdia a 1 trieda večerného štúdia.

1970/71

Začal vychádzať školský časopis Lúč pod vedením pána profesora Soviara. Časopis rozvíjal talenty v oblasti vlastnej literárnej tvorby.

1972

Dňa 13. decembra 1972 bol položený základný kameň novej školskej budovy. Budova mala byť dokončená v roku 1977. Do užívania však bola daná až 1. novembra 1982.

1980

Bol vymenovaný druhý zástupca školy RNDr. Anton Fides.

1982/83

Dňa 19. októbra 1982 bola kolaudácia novej školskej budovy. Dňa 28. októbra 1982 sa pri príležitosti otvorenia novej budovy konala veľká slávnosť. Zúčastnilo sa jej veľa hostí - zástupcov kraja, okresu, mesta i družobnej školy z Českého Tešína. Od 1. novembra 1982 sa v nej začalo vyučovať, najskôr len v základných triedach. Zariadenie a vybavenie odborných učební bolo dokompletizované postupne. Vyučovanie začalo na piatich poschodiach v 21 triedach. Pozitívom budovy je aula určená na celoškolské podujatia. Nová budova mala aj negatíva. Niektoré učebne nemali tečúcu vodu, zatiaľ chýbala telocvičňa a jedáleň.

1983/84

Školský rok 1983/84 bol otvorený už v novej budove. Začalo ho 617 študentov v 21 triedach a 74 učiteľov a zamestnancov. Študenti 3. ročníka si po prvýkrát volili odborné zameranie ďalšieho štúdia. Vyberali si zo strojárstva, základov programovania a technickej chémie.

1984/85

Školský rok 1984/85 bol bohatý na krúžkovú činnosť. Na škole ich pracovalo až 15. Počas školského roka funkciu výchovného poradcu prevzal pán Babušík.

1985/86

Od školského roku 1985/86 škola nabehla definitívne na päť paralelných tried v každom ročníku, teda spolu 20 s 514 žiakmi. Dôležitou zmenou bolo vymenovanie tretieho zástupcu riaditeľa. Stal sa ním pán Maják a do jeho kompetencie okrem iného patril kultúrny život školy i mimoškolská činnosť.

1989/90

Školský rok 1989/90 sa niesol v znamení zmien, ktoré zasiahli celú našu spoločnosť. Po 17. novembri 1989 sa konali v aule mítingy, na nástenkách sa objavili letáky, prehlásenia, výzvy. Študenti živo reagovali na spoločenské dianie, zúčastnili sa štrajku pred DKPJ v Čadci. Vznikol školský štrajkový výbor zložený zo žiakov a učiteľov. Pod vplyvom spoločenských zmien došlo k zmenám na riadiacich postoch - riaditeľom zostal pán Kekelák a zástupom pán Fides. K nim pribudli nové tváre- pani Babušíková a pán Marcibál.

1990/91

Posledný deň júna v školskom roku 1990/91 bol zároveň dňom rozlúčky s pánom Kekelákom, ktorý odišiel po tridsaťročnom riadení školy do zaslúženého dôchodku. Bol to tiež deň, keď sa skončil nie veľmi vydarený pokus vyučovania blokov odborných predmetov na gymnáziách. Zostali po ňom knihy, prístroje, špeciálne učebne a bohužiaľ aj prebytočné pracovné sily, vyučujúci, ktorí si museli nájsť iné uplatnenie.

1991/92

Školský rok 1991/92 je rokom zásadných zmien. Rada školy zložená z členov pedagogického kolektívu, študentov, rodičov a predstaviteľov mesta zvolila pani RNDr. Annu Čerchlovú za riaditeľku školy. Jej zástupcami sa stali pani Darina Cesneková - zodpovedná za výuku humanitných predmetov s dôrazom na cudzie jazyky, pán Dušan Babušík - s dohľadom nad prírodovednými predmetmi a výpočtovou technikou a PaedDr. Jozef Maják - zástupca pre ekonomické a technické záležitosti školy. Výchovnou poradkyňou sa stala pani Jarmila Poláčková.

1992/93

Mimoriadnou udalosťou školského roku 1992/93 bolo otvorenie prvých dvoch tried osemročného štúdia: v príme A sa stretli deti so záujmom o biológiu a chémiu, v príme B tí, ktorým učarila matematika a počítače. S ich príchodom začínajú v škole učiť výtvarnú a hudobnú výchovu externí učitelia z čadčianskej ĽŠU. Historickým sa stáva 15. september 1992. Je ukončená prvá etapa výstavby telovýchovného komplexu. Telocvičňa pre športové hry bola daná do užívania. Vedenie školy podniká kroky, aby sa začala dostavba telovýchovného komplexu. Pani riaditeľka Čerchlová a pán zástupca Maják v spolupráci s predstaviteľmi okresu Čadca a poslancami Národnej rady Slovenska postupne zabezpečili finančné prostriedky na dostavbu telovýchvného areálu v 4 etapách : veľkej telocvične, sociálnych zariadení, gymnastickej telocvične a spojovacej chodby.

1994

Zaujímavým zážitkom bolo stretnutie študentov angličtiny a ich lektorov Sandy Swing, Chrisa Stubbsa a Angie Alexander s americkým astronautom slovenského pôvodu E. A. Cernanom, ktorý navštívil Kysuce - rodisko rodičov.

1995/96

Pri príležitosti celoslovenského dňa tolerancie sa naši študenti stretli s pracovníkmi verejných inštitúcií - súdov, prokuratúr, polície, besedovali s lekármi, psychológmi, sociológmi, a tak si cibrili svoj pohľad na svet. Výstavba telocvičného komplexu je konečne zavŕšená dostavbou gymnastickej telocvične a sociálnych zariadení.

1996/97

Naši študenti - už druhýkrát navštívili družobnú školu vo francúzskom Plaisir.

1997/98

Školský rok sa začal v 22 triedach so 653 žiakmi. Máme 12 tried osemročného štúdia s 357 žiakmi a 10 tried štvorročného štúdia, v ktorých je 296 študentov. Náš sen sa stáva skutočnosťou - začali sme výstavbu vlastnej kuchyne a jedálne.

1999/2000

Od začiatku školského roka máme konečne kuchyňu a jedáleň. V jedálni všetkým chutí a hlavne bol vyriešený problém so stravovaním.

2001/2002

Školský rok 2001/ 02 bol rokom intenzívnej práce a príprav na otvorenie nového typu štúdia. V súlade s vypracovaným projektom Gymnázia bilingválneho Višegrádskej štvorky s vyučovacím jazykom anglickým sa pripravuje otvorenie prvých 2 tried, zatiaľ bilingválnej sekcie našej školy. Prebiehajú jednania a rokovania na ministerskej aj medzinárodnej úrovni. Školu navštívilo mnoho domácich aj zahraničných hostí.

2002/2003

Začala sa realizácia projektu GBV4. V novej budove školy, umiestnenej asi 100 metrov nad gymnáziom našlo domov na 5 rokov 60 študentov bilingválnej sekcie našej školy. S potešením sme privítali prvých 7 zahraničných študentov, 5 z Českej republiky a 2 z Maďarska. Škola sa tak rozrástla z 22 na 24 tried.

2003/2004

Škola sa opäť rozrástla, počtom žiakov aj priestorovo. Máme 27 tried, 12 štvorročného štúdia, 11 osemročného a 4 päťročného štúdia s celkovým počtom žiakov 847. K novej budove bilingválnej sekcie pribudli telocvičňa a internátne priestory pre dochádzajúcich študentov.

2004/2005

V tomto školskom roku prvýkrát prevzali študenti od riaditeľky školy vzdelávacie poukazy, ktoré reprezentujú štátny finančný príspevok na záujmové vzdelávanie študentov.

Škola pripravila širokú ponuku vzdelávacích, športových a umeleckých krúžkov. Z našej ponuky si vybralo 481 študentov, ktorí pracovali v 30 krúžkoch a kluboch.

2005/2006

Prvých 49 bilingvalistov absolvovalo v 4. ročníku štúdia 1. etapu svojej maturity. V apríli písali maturitné písomky zo slovenského a anglického jazyka, v máji úspešne ukončili štúdium týchto predmetov ústnou maturitnou skúškou.

2006/2007

Konečne sme "kompletní", prvýkrát máme aj piatakov v bilingválnej sekcii, ktorí v 2. etape zmaturujú zo svojich voliteľných predmetov nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku.

Škola má 32 tried, 9 osemročného štúdia, 13 štvorročného štúdia a 10 tried slovensko-anglického štúdia. Spolu je to 954 študentov, 602 dievčat a 352 chlapcov. Vyučuje ich 60-členný kolektív pedagógov.

Až 860 študentov sa učí anglický jazyk, 622 nemecký jazyk a máme aj 196 francúzštinárov.

V škole úspešne pracuje 36 krúžkov, v ktorých sa vzdeláva alebo relaxuje 657 študentov.

2007/2008

12. októbra 2007  bol slávnostne otvorený Domov mládeže, ktorý vyriešil problémy s ubytovaním žiakov, lektorov a hostí. V rámci údržby hlavnej budovy školy sa podarilo  zrekonštruovať odborné učebne chémie, biológie a fyziky spolu s ďalšími priestormi školy.

Pri príležitosti osláv dňa učiteľov prevzala naša dlhoročná spolupracovníčka Mgr. Milada Rypáková z rúk prednostky Krajského školského úradu v Žiline, Zuzany Akantisovej, ocenenie za svoju pedagogickú prácu.

2008/2009

Slávnostnou akadémiou v Dome kultúry v Čadci vyvrcholili oslavy 60. Výročia založenia Gymnázia J. M. Hurbana. Pani riaditeľka RNDr. Anna Čerchlová v svojom slávnostnom príhovore okrem iného vyzdvihla prínos všetkých foriem štúdia (štvorročného, osemročného i päťročného bilingválneho) nielen v regionálnom či celoštátnom, ale i medzinárodnom meradle. Škola už desaťročie hrdo nesie meno významného národovca a od roku 2005 sa pýši Európskou značkou kvality za vzdelávanie. Naša škola všestranne rozvíja duševné i telesné záujmy svojich študentov, stáva sa vzdelávacou inštitúciou modernou, dynamicky napredujúcou a sledujúcou trendy doby. Svedčí o tom i účasť študentov na medzinárodnom  projekte Heroes?, v rámci ktorého našu školu navštívili nórski študenti z partnerskej školy z Karasjoku. Spoločne s našimi študentmi naštudovali inscenáciu divadelnej hry Jánošík a jej uvedením v Dome kultúry v Čadci projekt úspešne zakončili.

2009/2010

Tento školský rok sa niesol v znamení realizácie projektu v rámci Regionálneho operačného programu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja „Zvýšenie energetickej efektívnosti stavebnými úpravami v hlavnej budove školy“. Pribudli nové priestory na mimoškolské aktivity ako školská knižnica, konferenčná miestnosť. Novú učebňu náboženstva vysvätil bývalý absolvent našej školy, nitriansky diecézny biskup, mons. Viliam Judák. Prácu a aktívne využívanie školskej knižnice ocenila pri návšteve školy Mgr. Rozália Cenigová z Pedagogickej knižnice v Bratislave. Na pôde slovensko-anglickej bilingválnej sekcie sa uskutočnilo modelové zasadanie OSN zrealizované v rámci projektu CAD-MUN. Pri príležitosti Dňa učiteľov si zástupkyňa riaditeľky, Mgr. Renáta Marcová, prevzala rezortné vyznamenanie – Malú medailu sv. Gorazda.

2010/2011

V novozrekonštruovanej budove sa v tomto školskom roku podarilo zariadiť novým nábytkom laboratórium biológie, ako i vybaviť príslušnou technikou multimediálnu učebňu. Študentky bilingválnej sekcie úspešne reprezentovali školu v súťaži EKOSTOPA. Mgr. Ivana Zemiaková bola ocenená titulom Európsky učiteľ jazykov. Našu školu navštívil a so študentmi pobesedoval prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., bývalý absolvent školy. I poznávacie pobyty sa stali pre naše gymnázium pútavou tradíciou. Učia našich študentov rešpektovať iné národy a ich kultúry i tolerovať odlišnosť. V roku 2011 sme absolvovali trasu: Amsterdam – Paríž – Londýn, Švajčiarsko, Provensálsko, Lourdes, Francúzsku riviéru, jazykový pobyt v Anglicku, Medžugorie a Osvienčim.

2011/2012

Rok za rokom Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci opúšťajú všestranne pripravení absolventi hrdo reprezentujúci  svoj kraj a svoju alma  mater na univerzitách a vysokých školách rozličných zameraní nielen na Slovensku, ale i v Čechách, Nemecku, Anglicku, či Dánsku. S vďakou a patričnou nostalgiou spomínajú na všedné dni v laviciach, ale najmä na množstvo, už tradičných a k našej škole neodmysliteľne patriacich, kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích, športových i charitatívnych podujatí. Za školský rok 2011/2012 spomenieme Novoročný koncert, ktorý  moderovali obľúbení  recitátori Eva Kupková a Tomáš Špalek. Mnohé aktivity pútavo spracovali a v školskom časopise zaznamenali členovia redakčnej rady pod vedením  Magdalény Paluchovej a Lucie Juríkovej.  Lukáš Sadlek sa stal víťazom celoslovenského kola Dejepisnej olympiády. V celoštátnej prehliadke SOČ zvíťazil Ján Kočíšek a bronzové medaily na Majstrovstvách Slovenska vybojovali naši florbalisti. Z rúk ministra školstva prevzala Pamätný list sv. Gorazda študentka Ivana Zajacová.

2012/13

Tento školský rok bol rokom jubilejným, nakoľko sme si pripomenuli  10. výročie existencie slovensko –anglickej bilingválnej sekcie a 20. výročie osemročného gymnázia. Študenti  všetkých troch študijných odborov výbornými výsledkami a oceneniami v súťažiach rôznych stupňov preukazujú svoju pripravenosť aj schopnosť samostatne tvoriť.  Škola participuje na medzinárodných projektoch, vytvára multikultúrne prostredie a v rozsiahlom komplexe moderne vybavených budov poskytuje študijné možnosti viac ako 800 žiakom. Každoročne škola otvára svoje brány už vo februári na Dňoch otvorených dverí  a deviataci, resp. ôsmaci i piataci  tak majú možnosť  čo - to ovoňať  z tajomstiev našich laboratórií, jazykových učební, telocviční, tried, knižnice a trebárs aj bufetu, či jedálne. V mesiaci február  sa konal i tradičný Študentský ples, na príprave ktorého sa podieľala i Rada žiakov, vedená jej predsedníčkou, Petrou Lašovou. Rovnako vo februári, a tiež už tradične, prebieha v priestoroch bilingválnej sekcie  krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré je previerkou nielen jazykových zručností súťažiacich, ale i personálneho a technického zabezpečenia celého podujatia. Túto funkciu zodpovedne plní zástupkyňa školy pre bilingválnu sekciu Mgr. Renáta Marcová. Na inom poli, najmä pri prezentácii umeleckého ducha školy, si svoju úlohu s nadšením zastane Mgr. Eva Kubalová. Nielen za svoje nadšenie, ale i pedagogické majstrovstvo si tento rok prevzala ocenenie od prednostu Obvodného úradu v Žiline. S priaznivým ohlasom viacerých čadčianskych škôl sa stretla úspešná výstava o Anne Frankovej, o realizáciu ktorej  sa so študentmi zaslúžila Mgr. Gabriela Chalupková. Už spomínaný  Lukáš Sadlek , jeden z najúspešnejších študentov, dostal od ministra školstva Pamätný list sv. Gorazda.

2013/2014

Za úspechmi študentov, za dobrým menom školy a zárukou kvalitnej prípravy študentov na  vysokoškolské štúdium i perspektívnu budúcnosť treba vidieť prácu skúsených pedagógov. Zanietených, odovzdaných svojej profesii a čeliacich novým výzvam. V duchu tejto zákonitosti sa nieslo „Novoročné zrkadlenie,“ kde študenti, učitelia, rodičia í hostia vzdali poctu svojej pani riaditeľke RNDr. Anne Čerchlovej. Rovnako jej nemalý dlhoročný podiel na vytváraní širokých možností vzdelávania v kysuckom regióne ocenila Kysucká kultúrna nadácia v Bratislave a spolu s mestom Čadca jej udelili čestný titul Osobnosť Kysúc 2013 za celoživotné dielo. Za svoj patronát nad činnosťou Rady žiakov si poďakovanie zaslúžila Mgr. Milada Rypáková a pri príležitosti Dňa učiteľov si Pamätný list sv. Gorazda  od ministra školstva prevzala Mgr. Vlasta Slaziníková. Prednosta Okresného úradu v Žiline Ing. Vladimír Macašek odovzdal poďakovanie Mgr. Tatiane Babušíkovej a Mgr. Dušanovi  Babušíkovi.  Víťazi celoslovenskej súťaže „Generácia euro“ si pod vedením Mgr. Evy Moskáľovej po ocenenie zacestovali až do Frankfurtu nad Mohanom. Poznávací, vzdelávací i rekreačný účel splnili zase zahraničné zájazdy do Škótska či Belgicka. Vďaka úsiliu pani riaditeľky sa podarilo vybaviť odborným zariadením laboratórium pre prírodovedné predmety v bilingválnej sekcii.

2014/2015

Kolotoč radostí z poznania. Celé dlhé roky sa točil pod múdrym vedením RNDr. Anny Čerchlovej. Držiteľka Veľkej medaily sv. Gorazda zasvätila svoju profesionálnu kariéru šíreniu dobrého mena svojej školy. Ako skúsená pedagogička, ale najmä ako iniciatívna manažérka a novátorka v oblasti bilingválneho vzdelávania zásadne ovplyvnila históriu našej školy. Vyslovením vďaky, vyjadrením obdivu nad jej dielom a zaviazaním sa tvorivo pokračovať v jej práci pomyselnú štafetu prevzala novovymenovaná riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková. S patričným odhodlaním sa pustila do plnenia náročných úloh: riešenia havarijného stavu veľkej telocvične, či zabezpečenia výmeny podláh alebo vytvorenia viacúčelovej spevnenej plochy pri školskej jedálni. S vedomím, že v žiakoch sa skrýva duchovný potenciál školy, svoj záujem orientovala aj na nich. Zúčastnila sa prezentácií pozoruhodných projektov a ocenila ich vedomostnú úroveň v mnohých súťažiach, ale i nemalý podiel na tradičných mimoškolských aktivitách. S radosťou pogratulovala víťazke medzinárodnej esejistickej súťaže, ktorá nás reprezentovala v Bruseli. Počas šk. roka 2014/2015 na škole privítala viacero významných osobností, medzi inými i bývalého absolventa JUDr. Antona Blahu.     

2015/2016

Poctivá, zmysluplná a činorodá práca. Bežná rutina i nevšedné zážitky. A podujatia. Naša škola žije a dýcha pravidelným rytmom. Sú chvíle, keď treba zvýšiť frekvenciu dychu, snahu a úsilie – v novembri počas stužkových slávností, v decembri pri príprave Christmas – party, Vianočnej akadémie, či Mikulášskej nádielky, v januári na tradičnom Plese gymnázia, Študentskom plese alebo pri  organizovaní Valentínskeho predaja koláčov. Tých pravidelných i nepravidelných nadýchnutí a vydýchnutí je viac. Reťaz dní, týždňov a mesiacov. Srdce našej školy si zvyklo na záťaž a bije spoľahlivo. Po nutnej rekonštrukcii telocvične a vyriešení havarijného stavu jedálne ožila i jedna z hlavných tepien. A vysadením množstva stromčekov v okolí budovy školy, ako aj čistením lesov v blízkom okolí ozdravel nielen duch, ale i vzduch. Dokonca sme sa nebáli usporiadať i Noc v škole, aby sme zistili, či sa nám nejaký neukáže. Akcia sa vydarila a hoci sme ho nevideli, určite sa zúčastnil. Sebavedomý, spokojný, hrdý, nasýtený a nedočkavý... Duch našej školy!

2016/2017

19. marca 2017 uplynulo 200 rokov od narodenia J. M. Hurbana – spisovateľa,novinára, politika, národného buditeľa, ev. kňaza a kultúrneho dejateľa. Kto iný by si mal Rok Hurbana naplno užiť, ak nie Gymnázium J. M. Hurbana – naše gymnázium? Vedenie školy, pedagógovia, no najmä žiaci naozaj aktívne a iniciatívne priložili ruku k dielu a po účasti vo viacerých aktivitách venovaných životu, dielu a kultúrnemu odkazu J. M. Hurbana, sa spojili a vytvorili veľkolepý program na Slávnostnú akadémiu. Za jej úspešným ohlasom stoja šikovní študenti, ochotní ponoriť sa do dávnej doby a po naštudovaní historických zdrojov nám ju verne a kreatívne priblížiť. Samozrejme vďaka patrí aj ich skúseným pedagógom, ktorí ich ochotne usmerňovali ( za ostatných spomenieme p. profesorky Evu Kubalovú a Gabrielu Chalupkovú). Pochopiteľne škola žila a dýchala svojím pravidelným rytmom a nezabúdali sme ani na tradičné aktivity. S rovnakou vážnosťou sa však vedenie školy, vyučujúci i študenti chystali na 15. výročie založenia slovensko – anglickej bilingválnej sekcie i 25. výročie založenia osemročného gymnázia. Školu navštívili jej bývali absolventi:  riaditeľ Slovenského pedagogického ústavu v Bratislave pán Ľudovít Hajduk, prodekan Fakulty informatiky STU v Bratislave pán Peter Pištek, či riaditeľ inštitútu Communio  Žilinská diecéza, dôstojný pán Zdenko Pupík. Pri príležitosti výročia narodenia i úmrtia riaditeľa J. Kekeláka bola zhotovená Galéria riaditeľov školy. Študenti Marián Ligocký, Adam Sloviak a  Mário Šustek našu školu úspešne reprezentovali vo viacerých programátorských súťažiach. Peter Grochal sa v súťaži Matematický klokan v rámci SR umiestnil na 1. mieste.

2017/2018

Tento školský rok sa niesol v duchu osláv 25. výročia otvorenia osemročného gymnaziálneho štúdia a 15. výročia založenia slovensko – anglickej bilingválnej sekcie, realizovanej podľa Projektu Gymnázium bilingválne Vyšehradskej štvorky v Čadci. V slávnostnom príhovore bývalej pani riaditeľky, RNDr. Anny Čerchlovej, pri príležitosti otvorenia sekcie vtedy ( v šk. r. 2002/2003), okrem iného, zaznelo: „Život je neustály pohyb, a preto sme už pred desiatimi rokmi hľadali nové formy vzdelávania v koncepcii osemročného gymnázia, ktoré zapustilo v našom meste korene. Myšlienka, ktorá zaiskrila pred viac než rokom, sa stala skutkom. Dostali sme možnosť byť priekopníkmi nového typu vzťahov medzi našimi susediacimi národmi a spoločne prispieť k stavbe európskeho domu...“  Áno, pani riaditeľka bola jedným z priekopníkov. Škole obetovala veľkú časť svojho života a  darovala jej svoje srdce. Bola múdrou, pracovitou, hrdou a láskavou ženou. V predvečer  70. výročia založenia nášho gymnázia sme sa s ňou rozlúčili navždy. Životaschopnosť a opodstatnenosť jej idey dokazujú významní absolventi školy  svojimi postami a úspechmi ďaleko za hranicami mesta, regiónu, Slovenska i Európy. Mnohí z nich už počas štúdia participovali na odvážnych a širokospektrálnych projektoch, ako sú napr. : IT akadémia, ČADMUN, English Go, Záložka do knihy spája školy, Sokrates, Erazmus či najnovšie Noc v škole. Mladú, ale napriek tomu už históriu bilingválnej sekcie sme si pripomenuli Edukačným dopoludním – My a  V4. V súťaži „Webstránka k 100. výročiu Martinskej deklarácie“  študenti bilingválnej sekcie získali 1. miesto. Rovnako ako Patrik Kormendy v celoslovenskom kole SOČ v odbore chémia a potravinárstvo. Pri príležitosti Dňa učiteľov si ocenenie za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania prevzala Mgr. Zuzana Gavlasová.

MenoSkratkaAprobáciaKontakt
Mgr. Baričák Jaroslav Ba MAT-CHE-ANJ baricak.jaroslav(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Bestwinová Soňa Bs BIO-CHE bestwinova.sona(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Bohinský Ľudovít Bo MAT-INF bohinsky.ludovit(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Cyprichová Adela Cy ANJ-DEJ cyprichova.adela(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Činčalová Lenka Či MAT-INF cincalova.lenka(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Gabrišová Jana Gb MAT-FYZ gabrisova.jana(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Gavlasová Zuzana Ga ANJ-FIL gavlasova.zuzana(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Gjablová Zuzana Gj BIO-CHE gjablova.zuzana(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Harvaníková Jana Ha ANJ harvanikova.jana(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Hnidková Mária Hn SJL-NEJ hnidkova.maria(zavináč)gymcadca.eu
Ing. Horos Gabriel Ho INF horos.gabriel(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Hudáková Katarína Hu DEJ-KAT-ANJ hudakova.katarina(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Chalupková Gabriela Chl DEJ-KAT-ANJ chalupkova.gabriela(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Chmurová Beáta Ch NEJ-ETV chmurova.beata(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Jedináková Lenka Je ANJ-DEJ jedinakova.lenka(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Jurga Lukáš Jg BIO-GEG jurga.lukas(zavináč)gymcadca.eu
Ing. Jurištová Soňa Ju EKO-NEJ juristova.sona(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Kašáriková Lenka TSV kasarikova.lenka(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Kavčiaková Lucia SJL-BIO kavciakova.lucia(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Kocifajová Danka Kf ANJ-FRJ kocifajova.danka(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Kolláriková Stanislava Ko MAT-ANJ kollarikova.stanislava(zavináč)gymcadca.eu
Ing. Körmendyová Eva PhD. Ky CHE-ANJ kormendyova.eva(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Kováčiková Martina KK SJL-NEJ kovacikova.martina(zavináč)gymcadca.eu
RNDr. Kozová Anna Kz CHE-FYZ  kozova.anna(zavináč)gymcadca.eu
RNDr. Králová Slávka MAT-FYZ  kralova.slavka(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Krellová Anna Ke NAB-ETV-DEJ krellova.anna(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Kubalová Eva Ku PDG-SJL-EST kubalova.eva(zavináč)gymcadca.eu
Ing. Kubáni Alexander Kn INF-ANJ kubani.alexander(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Kužma Rudolf KM DEJ-FIL kuzma.rudolf(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Martinčeková Zuzana Mt FYZ-MAT martincekova.zuzana(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Mikovčáková Ingrid Mv SJL-DEJ mikovcakova(zavináč)gymcadca.sk
Mgr. Mravcová Miroslava MM ANJ-SJL mravcova.miroslava(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Nečedová Jana Nd MAT-ANJ necedova.jana(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Nemcová Alena Nm SJL-DEJ nemcova.alena(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Ondruška Roman On PDG-TSV ondruska.roman(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Piková Klaudia Pi ANJ-BIO pikova.klaudia(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Pišteková Miroslava Pk NEJ-RUJ-HUV pistekova.miroslava(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Poštek Daniel MAT-INF postek.daniel(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Putyrová Lucia Pu FRJ-RUJ putyrova.lucia(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Rypáková Milada Rk RUJ-OBN-NEJ rypakova.milada(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Sabolová Alena Sa SJL-DEJ sabolova.alena(zavináč)gymcadca.eu
PhDr. Slezáková Neherová Lenka Ne SJL-NEJ slezakovaneherova.lenka(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Stenchláková Jana St MAT-FYZ sstenchlakova.jana(zavináč)gymcadca.eu
PaedDr. Sujová Zuzana Su SJL-BIO sujova.zuzana(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Švancár Slavomír Šv TSV-GEG svancar.slavomir(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Švíková Jana Šk ANJ-NBV svikova.jana(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Tarčáková Michaela Ta ANJ-SJL tarcakova.michaela(zavináč)gymcadca.eu
PaedDr. Truchlik Miroslav Tr GEG-DEJ-ANJ truchlik.miroslav(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Vanáková Dominika Vk TSV-FRJ-ETV vanakova.dominika(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Vojtušová Terézia Vo DEJ-ANJ vojtusova.terezia(zavináč)gymcadca.eu
PaedDr. Zeljenková Anna Zj BIO-GEG-ANJ  zeljenkova.anna(zavináč)gymcadca.eu
Mgr. Zemiaková Ivana Zm BIO-CHE-ANJ zemiakova.ivana(zavináč)gymcadca.eu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.