I. Všeobecné ustanovenia

Všetci ubytovaní žiaci sa riadia Vnútorným poriadkom Školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana (ŠI pri GJMH) vydaným v súlade so zákonom 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ŠI a v súlade s Metodickým usmernením č. 12/2010-R o uložení opatrení vo výchove žiakom v školských internátoch zo dňa 4. júna 2010 a s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 505/2002, ktorou sa stanovujú hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení v znení neskorších ich predpisov.

Podľa Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov platia pre ubytovaných žiakov v ŠI pri GJMH nasledujúce ustanovenia.

II. Práva a povinnosti ubytovaných žiakov v Školskom internáte

 1. Ubytovaný žiak má právo

  1. na slušné zaobchádzanie,

  2. na zachovanie svojho súkromia a listového tajomstva,

  3. využívať v plnom rozsahu pridelenú miestnosť s príslušenstvom a iné zariadenia internátu,

  4. na individuálnu výzdobu izby v súlade s rešpektovaním pravidiel Školského poriadku ŠI pri GJMH a všetkých bezpečnostných pravidiel,

  5. na vhodné študijné podmienky v čase študijného pokoja,

  6. na návštevu u ubytovaných spolužiakov len v čase vyhradenom na osobné voľno a prijímať návštevy vo vyhradených priestoroch (spoločenská miestnosť) v mimoštudijnom čase a mimo času nočného pokoja.

  7. dobrovoľne sa podieľať na realizácii výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti,

  8. podávať návrhy a pripomienky ku všetkým otázkam života v internáte a žiadať realizáciu oprávnených požiadaviek.

 2. Ubytovaný žiak v ŠI je povinný

  1. dodržiavať ustanovenia Školského poriadku ŠI pri GJMH (aj po dovŕšení 18. roku veku žiaka),

  2. pravidelne a systematicky sa pripravovať na vyučovanie, dodržiavať čas určený na prípravu v režime dňa ŠI alebo v stanovenom náhradnom čase určenom vychovávateľkou,

  3. vykonávať úlohy súvisiace s udržiavaním svojho životného prostredia,

  4. šetriť zariadenie internátu, šetriť vodou a elektrickou energiou,

  5. uhradiť škodu, ktorú úmyselne spôsobil na zariadení internátu,

  6. oznámiť samostatne alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu akúkoľvek neprítomnosť v internáte,

  7. okamžite oznámiť, ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorou žiak býva alebo je v trvalom styku, na prenosnú infekčnú chorobu,

  8. v prípade náhleho ochorenia žiaka, službukonajúca vychovávateľka informuje o zdravotnom stave rodiča, zákonného zástupcu, ktorý si žiaka vyzdvihne. Ak rodič, zákonný zástupca odmietne prísť, službukonajúca vychovávateľka privolá rýchlu zdravotnú pomoc, alebo žiak pokračuje vo výchovno-vzdelávacom procese,
  9. prezúvať sa v priestoroch školského internátu a obuv odkladať na vyhradené miesto,

  10. dbať o pravidelnú osobnú hygienu,

  11. mať svoj uterák, ďalšie hygienické potreby a toaletný papier,

  12. dbať o vhodnú úpravu a čistotu zovňajšku ,

  13. každé tri týždne si vymieňať posteľnú bielizeň,

  14. pred odchodom do školy zanechať izbu v náležitom poriadku, paplón, vankúš odložiť do úložného priestoru,

  15. predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu na vykonávanie záujmovej, brigádnickej a inej činnosti mimo ŠI (kurzy, tréningy, autoškola, brigády, kiná, a pod.) bez účasti skupinového vychovávateľa,

  16. ukončiť používanie vlastných PC po 21:30 hod., príslušenstiev k PC a mobilov,

  17. izbu pri odchode do školy uzamknúť, kľúč odovzdať na vrátnicu, zodpovednosť za kľúče od izieb nesie každý žiak sám, v prípade straty kľúča škodu uhradí ten, kto kľúč stratil,

  18. v súlade so zákonom č. 214/2009 Z.z o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších zmien a doplnkov podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v školskom zariadení alebo pri činnostiach organizovaných školským zariadením.

III. Ubytovanie žiakov v ŠI pri GJMH

Záujemca o ubytovanie odovzdá vyplnenú prihlášku do ŠI pri GJMH vedúcej vychovávateľke. K prijatiu sa vyjadrí riaditeľka školy.

Ubytovanie v ŠI pri GJMH je viazané na denné odoberanie stravy v ŠJ a to je: hlavné jedlo a doplnkové jedlo v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania podľa § 3, ods. 4.

 1. Umiestnenie

  1. Vedúca vychovávateľka rozhodne o pridelení izby a miesta pre ubytovaného. Osobitne sú ubytovaní chlapci a osobitne dievčatá.

  2. Zmeniť pridelenú izbu je možné len so súhlasom vedúcej vychovávateľky.

 2. Poplatky

  1. za ubytovanie – je nutné zaplatiť vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada za ubytovanie je stanovená v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z.,

  2. poplatok za ubytovanie je paušálny a nebude vrátený, ak ubytovaný v priebehu mesiaca z akéhokoľvek dôvodu prestane v internáte bývať,

  3. za stravu – je nutné uhradiť vždy vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

 3. Príchod a odchod domov na konci týždňa

  1. ubytovaný prichádza spravidla v nedeľu v čase od 18:00 do 21:30 hod.,

  2. ŠI v čase od piatku do nedele nie je pre žiakov sprístupnený,

  3. po písomnom oznámení rodičmi môže ubytovaný prísť v pondelok v čase od 6:00 do 8:00 hod.,

  4. ubytovaný žiak odchádza v posledný deň vyučovania, najneskôr do 16:00 hod.,

  5. je zakázané prichádzať do ŠI pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, porušenie sa bude trestať podľa bodu VIII ŠPŠI

 4. Neprítomnosť cez týždeň

  1. rodič je povinný do 24 hod oznámiť dôvod neprítomnosti ubytovaného. Ak sa tak nestane, vychovávateľka telefonicky kontaktuje rodičov.

 5. Odchod v týždni

  1. žiak oznámi vychovávateľke dôvod odchodu domov (ospravedlnenie má v slovníčku, po telefonickom rozhovore s rodičom, zákonným zástupcom, alebo prostredníctvom Edupage),

  2. rodič je povinný potvrdiť príchod žiaka domov do 24 hod telefonicky v dopoludňajších hodinách do kancelárie školského internátu.

 6. Výzdoba v izbách

  1. je povolená len so súhlasom vychovávateľky,

  2. na steny, okná, dvere a nábytok sa výzdoba nenaliepa ani nepribíja,

  3. na začiatku školského roka sa vypíše záznam o technickom stave izby. Novovzniknuté poškodenia žiak opraví do 7 dní, alebo ich odstráni údržbár ŠI na náklady vinníka.

 7. Správanie ubytovaného v priestoroch internátu

  1. v spoločných priestoroch sa pohybuje primerane oblečený,

  2. nezdržiava sa zbytočne na chodbách v čase študijného pokoja a v nočnom čase,

  3. nenavštevuje vedľajšie izby počas študijného kľudu a po 21:30 hod.,

  4. návštevy chlapcov v dievčenských izbách a naopak sú prísne zakázané.

 8. Údržba izieb v ŠI

  1. inventár izby je možné premiestňovať len so súhlasom vedúcej vychovávateľky,

  2. osobné veci žiakov je možné skontrolovať v prítomnosti ich majiteľa, vychovávateľka v ŠI má právo – kontrolovať batožinu, osobné veci, stoly, skrine aj zvnútra (za prítomnosti žiaka),

  3. v izbe je prísny zákaz používať prinesené elektrospotrebiče, kanvice, hriankovače,

  4. v prípade znečistenia izby sa ubytovaný podieľa na vyčistení priestoru,

  5. ubytovaný udržiava izbu a svoje osobné veci v poriadku, ráno po opustení izby uloží posteľnú bielizeň do úložného priestoru, otvorí ventiláčku na okne,

  6. jedenkrát za týždeň spoločne ubytovaní urobia v izbe tzv. veľké upratovanie (utretie prachu na nábytku, stole, polici).

 9. Ubytovanie končí

  1. ukončením štúdia na škole v deň výstupu zo školy,

  2. vylúčením z internátu v deň nadobudnutia platnosti vylúčenia zo ŠI pri GJMH,

  3. na základe písomného oznámenia rodičov v stanovený deň,

  4. v prípade nezaplateného poplatku za ubytovanie najneskôr v prvý deň nového mesiaca,

  5. skončením školského roka v deň odovzdania vysvedčenia.

  6. dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, prestáva byť žiakom školy.
 10. Pred vysťahovaním je ubytovaný povinný

  1. odniesť si domov osobné veci a upratať izbu,

  2. odstrániť vlastnými silami všetky zavinené škody alebo uhradiť náklady na ich odstránenie,

  3. vrátiť požičaný inventár školského internátu,

  4. vrátiť internátny preukaz,

  5. odovzdať kľúč od izby a od skrinky (v prípade straty kľúčika pokuta 7 eur).

 11. Stravovanie v ŠI pri GJMH

  1. pri náhlom odchode sa žiak môže odhlásiť z celodennej stravy,

  2. pri plánovanom odchode sa žiak odhlási z celodennej stravy samostatne deň vopred,

  3. oprávnené pripomienky k jedlám žiak predkladá prostredníctvom vedúcej vychovávateľky vedúcej školskej jedálne,

  4. raňajky sú v čase od 7:30 do 8:00, obed od 11:45 do 14:40 hod.

IV. Individuálne vychádzky žiakov a prideľovanie permanentných priepustiek

 1. vychádzky sú možné denne v čase od 15:30 do 17:30 hod. (v stredu predlžená vychádzka do 18:00 hod.),

 2. po návrate z vychádzky sa ubytovaný žiak hlási u vychovávateľky, v individuálnych prípadoch, keď si to vyžaduje situácia, službukonajúca vychovávateľka dáva súhlas na dlhšie vychádzky maximálne do 21.00 hod., (napr. divadelné predstavenie, kino, filmový klub a pod.),

 3. každá izba má spoločný kľúč, ktorý pri odchode na vychádzku odovzdá službukonajúcej vychovávateľke,

 4. v čase vychádzky nie je povolené opustiť mesto, ak žiak nemá písomný alebo telefonický súhlas rodiča,

 5. na permanentnú priepustku na určený deň a čas má žiak právo, ak navštevuje pravidelne vzdelávacie, záujmové alebo športové inštitúcie (jazyková škola, centrum voľného času, akadémia vzdelávania, športové kluby a krúžky a pod.),

 6. neprenosnú mimoriadnu priestupku na meno ubytovaného vydáva vedúca vychovávateľka len na základe písomnej žiadosti rodičov do slovníka absencií,

 7. službukonajúca vychovávateľka môže obmedziť alebo zakázať vychádzky.

V. Nočný pokoj

 1. je v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. Po večierke sa ubytovaný zdržiava v pridelenej izbe, správa sa ticho, neruší spolubývajúcich, izbu opúšťa len keď ide na WC, na chodbe sa nezdržiava,

 2. po večierke nie je dovolené používať sprchy,

 3. osvetlenie v izbách je zhasnuté,

 4. učiť sa v noci je možné len výnimočne, vždy so súhlasom službukonajúcej vychovávateľky,

 5. budova je v čase nočného pokoja zamknutá,

 6. v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti ubytovaný privolá vychovávateľku.

VI. Zásady svojpomocnej činnosti žiakov v ŠI pri GJMH

Na svojpomocnej činnosti sa podieľajú všetci žiaci ubytovaní v ŠI pri GJMH. Od účasti na nej môžu byť oslobodení zo zdravotných dôvodov so súhlasom riaditeľky.

 1. Žiaci nesmú

  1. vykonávať práce náročné na bezpečnosť a spojené so zvýšeným rizikom úrazu (požitie dezinfekčných prostriedkov, umývanie okien a osvetľovacích zariadení, sociálnych zariadení a pod.),

  2. uvedené práce zabezpečí riaditeľka vlastnými prevádzkovými pracovníkmi.

 2. Pri svojpomocnej činnosti žiaci so zreteľom na svoj vek a fyzické schopnosti

  1. dodržiavajú predpisy a pokyny o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci a zachovávajú určené pracovné postupy a používajú potrebné osobné ochranné prostriedky,

  2. každú stredu upratujú izby a určený priestor (kuchyňa, spoločenská miestnosť) a okolie ŠI,

  3. každý štvrtok o 20:00 hod. sa kontrolujú chladničky, z ktorých sa odstraňujú potraviny s končiacou sa dobou expirácie, a s vareným jedlom,

    

  4. šetria zariadenia spoločného majetku a zverené ochranné a pracovné prostriedky,

  5. šetria elektrickú energiu a úžitkovú vodu,

  6. okamžite hlásia vychovávateľke alebo riaditeľke akékoľvek nedostatky a závady, (závady sa zapisujú do knihy závad) ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov,

  7. každý žiak je povinný udržiavať vo vzornom poriadku svoju posteľ, skriňu, písací stolík, podlahu a ostatný inventár v izbe, ako aj v ostatných spoločných miestnostiach.

VII. Bezpečnostné pravidlá žiakov v ŠI pri GJMH

Ubytovaný dodržiava zásady bezpečného pohybu a správania vo všetkých priestoroch internátu. Akékoľvek poškodenie vybavenia ihneď hlási službukonajúcej vychovávateľke.

 1. V školskom internáte je zakázané

  1. opustiť ŠI bez povolenia vychovávateľky,

  2. prinášať cenné veci a väčšie sumy peňazí, za ich stratu pracovníci ŠI pri GJMH nezodpovedajú,

  3. prinášať a používať domáce elektrospotrebiče, kanvice, hriankovače,

  4. v akejkoľvek situácií, hrubo a vulgárne sa vyjadrovať,

  5. behať po chodbách, schodiskách a spoločných priestoroch, polievať sa vodou,

  6. vykláňať sa z okien, sedieť v oknách, pokrikovať z okien,

  7. hádzať predmety v izbe, na chodbe, na schodisku a v spoločných priestoroch,

  8. vyhadzovať z okien akékoľvek predmety, odkladať potraviny na okenné parapety,

  9. používať korčule, skateboardy v priestoroch ŠI,

  10. znečisťovať priestory odhadzovaním odpadkov, cigaretami,

  11. fajčiť v ŠI a jeho okolí v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov, prechovávať a používať nikotínové výrobky /napr. žuvací tabak/, požívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, návykové a omamné prostriedky, prinášať a používať chemikálie a akékoľvek nebezpečné predmety,prinášať a používať chemikálie a akékoľvek nebezpečné predmety,

  12. používať otvorený oheň, zapaľovať predmety,

  13. zasahovať do elektroinštalácie a vodoinštalácie,

  14. zo ŠJ odnášať príbory, hrnčeky, taniere a stravu do izieb,

  15. zasahovať do alarmu; neoprávnené použitie tlačidlového hlásiča EPS bude finančne sankciované,

  16. prinášať deky, vankúše a paplóny do televíznych miestností,

  17. lepiť a pripínať obrázky a rôzne ozdoby na steny, svietidlá a nábytok,

  18. používať a prechovávať alkoholické nápoje v priestoroch ŠI a počas akcií poriadaných školou a školským internátom,

  19. v čase ubytovania na školskom internáte, na ktorý sa viaže časový harmonogram ŠI /od príchodu do odchodu/, je zakázané používať vlastné osobné motorové vozidlo.

Mimo areálu ŠI žiak zodpovedá za svoje správanie.

 1. Pri akomkoľvek úraze alebo inej mimoriadnej udalosti každý ubytovaný je povinný

  1. ihneď privolať vychovávateľku,

  2. do príchodu vychovávateľky poskytnúť zranenému prvú pomoc,

  3. vychovávateľke pomáhať pri poskytnutí pomoci zranenému podľa jej pokynov až do príchodu lekárskej pomoci,

  4. nezdržiavať sa na mieste mimoriadnej udalosti, ak nie je možné pomáhať pri jej likvidácii,

  5. v prípade pokynu na opustenie budovy okamžite konať podľa pokynov a zhromaždiť sa na určenom mieste.

 2. Počas vychádzok

  1. je žiak povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,

  2. je zakázané odchádzať s neznámymi osobami na odľahlé miesta alebo do uzavretých priestorov,

  3. je zakázané používať vlastné motorové vozidlá v čase ubytovania v ŠI a autostop,

  4. je zakázané kúpať sa v rieke alebo v nádržiach v okolí mesta,

  5. je zakázané navštevovať pohostinstvá, reštaurácie, bufety za účelom konzumovania alkoholických nápojov.

VIII. Výchovné opatrenia žiakov v ŠI pri GJMH

Cieľom zdravého a pozitívneho rozvoja osobnosti žiaka a súčasťou výchovno-vzdelávacieho pôsobenia je aj uplatňovanie výchovných opatrení.

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za statočný čin, za významný prejav aktivity sa môže žiakovi udeliť:

 1. Pochvala vychovávateľkou - za vzorné správanie a plnenie povinností, aktívnu účasť na výchovno‑vzdelávacej činnosti, za reprezentáciu VS v súťažiach, pomoc vychovávateľke, za korektné vzťahy medzi žiakmi v ŠI.

 2. Pochvala riaditeľkou školy - za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

 Ak žiak poruší Školský poriadok ŠI, môžu sa mu podľa závažnosti porušenia uložiť nasledovné výchovné opatrenia:

 1. Napomenutie vychovávateľkou - za neplnenie si povinností, za neslušné správanie voči žiakom a zamestnancom ŠI, za neskoré príchody do ŠI, za neudržiavanie čistoty na izbách, za sústavné neprezúvanie sa, za porušenie školského poriadku ŠI.

 2. Pokarhanie vychovávateľkou - za nerešpektovanie predchádzajúcich výchovných opatrení.

 3. Pokarhanie riaditeľkou školy - ak žiak zámerne narušuje dobré vzťahy medzi žiakmi, závažnými skutkami ohrozuje ostatných spolužiakov i zamestnancov, za porušenie školského poriadku ŠI.

 4. Podmienečné vylúčenie zo ŠI

  1. ak žiak prišiel do školského zariadenia pod vplyvom alkoholu ,alebo inej návykovej látky alebo ju užil v ŠI,

  2. ak sa žiak odmietol podrobiť skúške na zistenie alkoholu v dychu resp. vyšetrenia alkoholu a iných omamných látok počas prítomnosti v ŠI v zmysle zákona č.214/2009 Z.z o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších zmien a doplnkov vychovávateľka privolá policajnú hliadku,

  3. za neskoré platby alebo nezaplatenie mesačného príspevku za ubytovanie a stravu,

  4. za opakované závažné priestupky,

  5. za vážne porušenie školského poriadku ŠI,

  6. za krádež, vandalizmus.

Ak sa žiak v priebehu platnosti podmienečného vylúčenia dopustí ďalšieho závažného previnenia, bude zo ŠI vylúčený.

 1. Vylúčenie zo ŠI

  1. za opakované porušovanie školského poriadku ŠI,

  2. za prinesenie, prechovávanie, užívanie, distribuovanie návykových látok, vrátane alkoholu v ŠI(v prípade nelegálnych drog ide o trestný čin podľa zákona č.214/2009 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších zmien a doplnkov), za šikanovanie spolubývajúcich, za krádež, vydieranie, za ohrozovanie zdravia a života ubytovaných žiakov.

Výchovné opatrenia sa oznamujú zákonným zástupcom žiakov písomne a zaznamenávajú sa do osobného spisu žiaka.

IX. Žiacka rada v ŠI pri GJMH

Riaditeľka školy umožní zriadenie a činnosť žiackej rady z radov ubytovaných. Vedúca vychovávateľka podľa potreby prizýva jej členov k prejednávaniu aktuálnych úloh pre ubytovaných žiakov.

Žiacka rada môže:

 1. predkladať návrhy akcií do mesačného plánu podujatí v internátu, (pripomienkovať a predkladať návrhy),

 2. predkladať návrhy podujatí do týždenného plánu VVČ v ŠI,

 3. pripomienkovať a predkladať návrhy k školskému poriadku a životu v internáte,

 4. prezentovať stanovisko k vylúčeniu ubytovaného z internátu.

X. Režim dňa v ŠI pri GJMH

Je samostatnou prílohou Školského poriadku pre žiakov ŠI pri GJMH v Čadci a je zverejnený na chodbách ŠI.

XI. Záverečné ustanovenia

V prípade podozrenia zo strany školy a ŠI, že sa u žiaka jedná o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou (neprináleží zamestnancovi školy zisťovať o akú príčinu otravy ide), zabezpečí vedenie školy a ŠI pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípadoch neprimeraného či neovládateľného agresívneho správania žiaka, poskytne zamestnancom školy a ŠI asistenciu polícia.

 1. Školský poriadok ŠI vydáva, mení a ruší riaditeľka školy na základe oprávnených pripomienok pedagogickej rady .

 2. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľka školy kedykoľvek v priebehu školského roka s dátumom zmeny.

 3. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 01. septembra 2022.

 4. Školský poriadok ŠI sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho obsahom po nástupe do ŠI.

 

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Príloha

PDF Školský poriadok a režim dňa (370 kB)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.