I. Všeobecné ustanovenia

Všetci ubytovaní žiaci sa riadia Vnútorným poriadkom Školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana (ŠI pri GJMH) vydaným v súlade so zákonom 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ŠI a v súlade s Metodickým usmernením č. 12/2010-R o uložení opatrení vo výchove žiakom v školských internátoch zo dňa 4. júna 2010 a s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 505/2002, ktorou sa stanovujú hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení v znení neskorších ich predpisov.

vedúca vychovávateľka:

Mgr. Dana Bazelidesová 

vychovávateľky:

Ing. Júlia Brázdilová

Natália Čupková

Mgr. Zdenka Straková

 

pomocná vychovávateľka:

Mgr. Dagmar Štekláčová

 

Telefónny kontakt - internát

+421 (0)41 4331 292

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.