Žiaci Kvinty A Vladimír Hudák, Michal Mikoláš a Daniel Krajňák sa zapojili do projektu Greenfluenceri a energia. Zámerom projektu je zveľadenie okolia školy a podpora povedomia žiakov o spotrebe, šetrení energie a ochrane životného prostredia. V rámci projektu bude prebiehať výsadba nízko údržbových záhonov, zredukovanie náročnosti údržby, výsadba stromčeka  a vytvorenie „Nováčskeho lesíka“.

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana získalo v rámci Národného projektu NP edIT 1 digitálne vybavenie pre učiteľov a žiakov našej školy. Hlavným zámerom projektu je zlepšiť technologické vybavenie škôl na úroveň spĺňajúcu európske štandardy pre zabezpečenie kvalitného dištančného vzdelávania, ako i vylepšenie prezenčnej formy vzdelávania žiakov. Predstavuje kompenzačný krok reagujúci na pandémiu COVID-19, ktorý berie do úvahy ďalšie možné prerušenie vyučovania v školách. Je to však najmä krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to hlavne podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania. Celý projekt je realizovaný z  finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V priebehu marca - mesiaca knihy - žiaci našej školy vypĺňali anketu s jednoduchými otázkami ohľadom ich aktívneho, poprípade neaktívneho čítania počas lockdownu. Ich odpovede následne spracovali žiačky Kvinty A.

Ankety sa zúčastnilo celkom 77 žiakov, z ktorých 47 žiakov chodí do 1.-2. ročníka a zvyšných 30 chodí do 3.-4. ročníka. Z celého počtu žiakov aktívne číta alebo počas lockdownu začalo viac čítať 71,5% žiakov a zvyšných 28,5 %  žiakov nečíta vo svojom voľnom čase vôbec.

 V 1.-2. ročníku čítalo počas lockdownu  65,95%  žiakov a nečítalo 34,05% žiakov. Z toho 83% číta rado a 17% čítanie neobľubuje. Najobľúbenejšia v týchto ročníkoch bola romantická, detektívna a dobrodružná literatúra.

EU Youth Parliament - Stefan Henri Stevik

Európsky parlament pre mladých (European Youth Parliament – EYP), je medzinárodná organizácia pôsobiaca v rámci celej Európy. EYP podporuje nezávislé myslenie a spoločensko-politickú iniciatívu mladých ľudí a uľahčuje učenie zásadných sociálnych a profesionálnych zručností. Od jeho vzniku sa mnoho desiatok tisíc mladých ľudí zúčastnilo na národných, regionálnych a medzinárodných stretnutiach. Tvorilo priateľstvá a vytváralo medzinárodné kontakty v rámci, ale aj mimo hraníc Európskej únie. Dnes je EYP jednou z najväčších európskych platforiem pre politickú diskusiu, medzi kultúrne stretnutia, politické a vzdelávacie aktivity a výmeny názorov medzi mladými ľuďmi v Európe.

Záložky

Nový školský rok 2020/2021 priniesol nové výzvy, ktorých sme sa s chuťou zhostili. Oddýchnutí, opálení, oduševnení sme sa pustili do projektu: „Záložka do knihy spája slovenské školy.“

Do tohto projektu sa zapájame už dlhé roky a práca na ňom prináša nové priateľstvá, skúseností, vedomosti.   

Hlavným motivátorom a oduševnenou osobou pre tento projekt je RNDr. Rozália Cenigová - ústredná metodička pre školské knižnice. Tá bola nadšená záložkami žiakov, ktorým sa poďakovala prostredníctvom mailu. Naše záložky boli posunuté do celoslovenského výberu, čo nás teší.

Hlavnou témou aktuálneho ročníka je: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.