Už minulý  rok sa vo všetkých triedach a  na chodbách našej školy objavili špeciálne nádoby. Sú určené pre separovanie odpadu. No efekt na našej škole  je v ostatnom čase minimálny!  Často v týchto košoch sa nachádza aj to, čo tam nemá byť. Naše upratovačky musia dodatočne pretriediť odpadkové koše po Vás, žiakoch.

Preto apelujeme  na všetkých žiakov , aby sa separovanie stalo  úplne prirodzené a každodenné. Aby triedenie bolo aktívnou súčasťou nášho života. No a ako ináč, ak nie cez Vás, mladých, sa dokáže zmeniť prístup celej spoločnosti k environmentálnym problémom, medzi ktoré zaradujeme aj znečisťovanie.

 Človek, ktorý si uvedomuje význam separovania pre prírodu, svoje názory prenáša aj  do praktického života. Stáva sa teda živým príkladom správneho postoja  k prírode.  Týmto svojím presvedčením, či už vedome alebo nevedome oslovuje všetkých ľudí okolo seba.

Ing. Anna Sekáčová
koordinátorka enviromentálnej výchovy

Živá knižnica

Pri slovách „Živá knižnica“ sa mi automaticky vybavia pohyblivé police s miliardami magických kníh z Harryho Pottera, maximálne tak tie skutočne až priveľmi živé obrázky mihajúce sa v novinách z rovnomenného prostredia. Lenže... čo by mala taká živá knižnica, prosím pekne, robiť v reálnom svete? A teda treba dodať, že sa mi v hlave objavovalo niekoľko otáznikov, ako teda taká živá knižnica vyzerá, keď vraj existuje. A to ona je vážne medzi nami, len trošku v inej podobe, než by ste čakali.

Živá knižnica sa totiž v princípe skladá zo „Živých kníh“ (som to ale ja Sherlock, čo?), ktorými sú skutoční ľudia, často žijúci medzi nami a ktorí so sebou nesú svoj vlastný, často prekvapivý a neuveriteľný príbeh. Väčšinou si nedokážeme po prečítaní knihy priamo prediskutovať jej obsah s autorom a zistiť bližšie, prečo takým či onakým spôsobom prezentoval svoj názor alebo aká bola presne jeho hlavná myšlienka. Naopak, v prípade Živých kníh si môžete dielo ľudského osudu a života nielen priamo „prečítať“ rovno z úst človeka ako audioknihu, ale aj dozvedieť sa viac, pýtať sa otázky a takto si utvoriť presnejší obraz o „knihe a jej autoroch“.

IT Akadémia

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa snaží pružne reagovať na potreby dnešných žiakov a aj spoločnosti. Práve zapojením sa do projektu IT Akadémia – vzdelávanie  pre 21. storočie tento svoj postoj veľmi dobre prezentuje.

Čo je vlastne IT Akadémia? „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ je národný projekt, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Čo vlastne znamená to ECDL? ECDL - European Computer Driving Licence, teda Európsky vodičský preukaz na počítače, je medzinárodne uznávaný doklad (a príslušná štandardizovaná metóda) na overenie počítačovej gramotnosti. Úspešní absolventi ECDL získajú doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvalifikácie pre prácu s počítačom. Tento certifikát sa v EÚ, ale aj vo svete používa ako štandard základnej počítačovej vzdelanosti. Garantom kvality je ECDL Foundation, Ltd v Dubline.

V praxi to znamená, že záujemca o certifikát po absolvovaní kurzu a úspešnom ukončení skúšok získava doživotne certifikát, ktorý o ňom vypovedá, že dosahuje požadovanú úroveň vedomostí a zručností pri práci s počítačom. Vďaka tomu, že je tento certifikát medzinárodný a normovaný predstavuje veľké zvýhodnenie na trhu práce ako na Slovensku tak aj v zahraničí.

Škola bez nenávisti

Vo štvrtok 24.10.2019 sa na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana uskutočnilo podujatie s názvom „Poznáme sa?“, ktoré bolo súčasťou projektu „Škola bez nenávisti“.

Desaťčlenný tím v zložení troch pedagógov: Mgr. Beáty Chmurovej, Mgr. Gabriely Chalupkovej, Mgr. Michaly Patykovej, a siedmich žiakov: Jána Čupku, Lei Frankovej, Márie Golisovej, Kristíny Halvoníkovej, Lenky Ligockej, Nikoly Murgašovej a Melánie Pončkovej, vytvoril zábavno – súťažné aktivity za účelom zlepšenia atmosféry a vzťahov medzi žiakmi.

Pre veľkosť a rozdelenie našej školy na tri sekcie žiaci často krát prichádzajú o možnosť spoznať sa a nadviazať bližší vzťah. V rámci projektu „Škola bez nenávisti“, ktorého súčasťou je naša škola od septembra 2019, sme sa rozhodli prelomiť ľady medzi žiakmi. Preto sme do štvrtkového podujatia prizvali práve jednu triedu druhého ročníka z každej sekcie: Sextu A, II. D a II. G. Nikto teda nebol vynechaný.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.