Čo vlastne znamená to ECDL? ECDL - European Computer Driving Licence, teda Európsky vodičský preukaz na počítače, je medzinárodne uznávaný doklad (a príslušná štandardizovaná metóda) na overenie počítačovej gramotnosti. Úspešní absolventi ECDL získajú doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvalifikácie pre prácu s počítačom. Tento certifikát sa v EÚ, ale aj vo svete používa ako štandard základnej počítačovej vzdelanosti. Garantom kvality je ECDL Foundation, Ltd v Dubline.

V praxi to znamená, že záujemca o certifikát po absolvovaní kurzu a úspešnom ukončení skúšok získava doživotne certifikát, ktorý o ňom vypovedá, že dosahuje požadovanú úroveň vedomostí a zručností pri práci s počítačom. Vďaka tomu, že je tento certifikát medzinárodný a normovaný predstavuje veľké zvýhodnenie na trhu práce ako na Slovensku tak aj v zahraničí.

IT Akadémia

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa snaží pružne reagovať na potreby dnešných žiakov a aj spoločnosti. Práve zapojením sa do projektu IT Akadémia – vzdelávanie  pre 21. storočie tento svoj postoj veľmi dobre prezentuje.

Čo je vlastne IT Akadémia? „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ je národný projekt, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Škola bez nenávisti

Počas prvého októbrového víkendu sa trojica študentov z nášho gymnázia: Ján Čupka, Lea Franková a Melánia Pončková v sprievode pani výchovnej poradkyne Mgr. Beáty Chmurovej zúčastnila na vzdelávaní „Projekt je zmena“ v Terchovej.

Vzdelávanie je súčasťou programu „Škola bez nenávisti“, ktorý s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravuje a realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Zámerom programu je predísť šikanovaniu, kyberšikanovaniu, nenávistným prejavom a zlepšiť vzťahy žiakov na základných alebo stredných školách. V programe je zapojených 7 škôl zo Žilinského kraja a naše gymnázium je jednou z nich.

Škola bez nenávisti

Vo štvrtok 24.10.2019 sa na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana uskutočnilo podujatie s názvom „Poznáme sa?“, ktoré bolo súčasťou projektu „Škola bez nenávisti“.

Desaťčlenný tím v zložení troch pedagógov: Mgr. Beáty Chmurovej, Mgr. Gabriely Chalupkovej, Mgr. Michaly Patykovej, a siedmich žiakov: Jána Čupku, Lei Frankovej, Márie Golisovej, Kristíny Halvoníkovej, Lenky Ligockej, Nikoly Murgašovej a Melánie Pončkovej, vytvoril zábavno – súťažné aktivity za účelom zlepšenia atmosféry a vzťahov medzi žiakmi.

Pre veľkosť a rozdelenie našej školy na tri sekcie žiaci často krát prichádzajú o možnosť spoznať sa a nadviazať bližší vzťah. V rámci projektu „Škola bez nenávisti“, ktorého súčasťou je naša škola od septembra 2019, sme sa rozhodli prelomiť ľady medzi žiakmi. Preto sme do štvrtkového podujatia prizvali práve jednu triedu druhého ročníka z každej sekcie: Sextu A, II. D a II. G. Nikto teda nebol vynechaný.

FinQ projekt

Finančné vzdelávanie tvorí dôležitú súčasť vyučovacieho procesu. Je to jedna zo základných potrieb, ktorú je nutné rozvíjať a prispievať tak k podpore finančnej kultúry u mladých ľudí.         

Vďaka tomu sa zrodil jedinečný projekt nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorý v sebe spája mnohé prvky, ktoré budú prospešné a prispejú k rozvoju mnohých kompetencií.

Prečo názov FinQ? Je to jednoduchá rovnica: IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život. Nadácia Slovenskej sporiteľne oslovila 4300 škôl, na výzvu zareagovalo 200 škôl a vybraných bolo 25 škôl. Špecifikom sú školy základné s veľkým počtom žiakov, málotriedne školy. Typická je i pestrosť odborných škôl, gymnázii s viacerými formami štúdia.

Medzi vybranými školami bolo aj Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ktoré je jedinečné v tom, že spája osemročnú, štvorročnú formu štúdia, ale aj bilingválnu sekciu s anglickým vyučovacím jazykom.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.